close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Anatomie lidské destruktivity

19. září 2008 v 11:35 | afinabul |  Ponerológia
První věta v předmluvě této knihy zní : "Válka, násilí a zločin dosáhly v lidské společnosti takového rozměru, že odhalením jejich příčin může být otázkou našeho přežití." Anatomie lidské destruktivity byla vydána v roce 1973,( v českém překladu až v roce 1993, v nakladatelství Lidové noviny) tudíž v době, kdy studená válka byla v plném proudu a kdy ( o dvacet let později, již těžko pochopitelně) byl celý svět na pokraji světové války, Zhruba o deset let dříve vychází dílo Lidské srdce - jeho nadání k dobru a zlu, na které dílo Anatomie lidské destruktivity v podstatě navazuje. Zhruba ve stejné době jako Lidské srdce vychází dílo Konráda Lorenze, Takzvané zlo, které se zabývá stejným tématem (ve své době velmi populární, především u širší veřejnosti) a které jsou v plném rozporu s Frommovým pojetím destruktivity. Myslím, že celá kniha směřuje k vyvrácení tézí Konráda Lorenze, který pokládal agresivitu za přírodní zákon, za instinkt, kterému se nelze vyhnout, který nelze potlačit, který hledá vybití a tudíž lidská destruktivita je čímsi nezvratným a vše je v pořádku. Autor sám považuje za hlavní cíl této knihy najít a analyzovat podstatu a podmínky vzniku destruktivní agrese. Struktura knihy je následující. V první části knihy autor podává pohledy na destruktivitu z hlediska instinktivismu, behaviorismu, neobehaviorismu, dále popisuje psychoanalytický přístup a celkové srovnání (jejich odlišnosti a podobnosti). Struktura knihy je následující: V první části autor nastiňuje pohledy na destruktivitu z hlediska instinktivismu, behaviorismu a taktéž podává Freudovu koncepci agrese. V druhé části argumentuje proti instinktivismu z pozic neurofyziologie, paleontologie, antropologie a osvětluje destruktivitu v chování zvířat. V třetí části již autor konečně přistupuje ke svému vlastnímu pojetí destruktivity (různé formy agrese, podmínky vzniku atd.) Na následujících stránkách stručně přiblížím obsah jednotlivých kapitol a jejích hlavních pojmů. Freudova koncepce agresivity V knize Já a Ono, stanovil Freud dichotomii pudu života a pudu smrti(biologická síla, působící ve všech organismech). Pud smrti je namířen proti existenci daného organismu a je tedy pudem sebezničujícím, nebo je namířen vně a tak má tendenci ničit jiné organismy. Z toho vyplývá, že je člověk ovládán impulsy k ničení buď sama sebe , nebo druhých . Teorie Konrada Lorenze Lorenzův model agrese se nazývá hydraulickým - podle tlaku nahromaděné vody nebo páry v uzavřené nádobě. Energie se hromadí v nervových centrech a jakmile se jí nahromadí moc, nastane výbuch. K tomu není zapotřebí žádný podnět.Ovšem lidé si většinou podněty vhodné k uvolnění agrese nacházejí sami, tj. apetenční chování. Pro Lorenze tedy agrese není reakcí , ale vrozenou vnitřní (vybuzeností), která hledá způsob uvolnění. Tato teorie má dva styčné body. První je že člověk i zvířata jsou vybaveni vrozenou agresivitou, sloužící k zachování jedince a rodu. Druhý je hydraulický model hromadící se agrese. Všechny své teorie opíral Lorenz o své studium chování zvířat (je zde zcela evidentní vliv Darwinismu). Behaviorismus a destruktivita Fromm se v této části zaměřil na pojetí F.B. Skinnera. Člověk jedná, cítí, myslí způsobem, který se mu osvědčil jako úspěšná metoda k dosažení toho, co jsme chtěli mít.Agresivita je stejná, jako jiné formy chování je pouze naučená a člověk s ní může nakládat podle své libosti (snaží se vždy dosáhnout co největších výhod). Neurologie a agrese Zde se Fromm zabýval otázkou, jaké jsou vrozené příčiny agrese, které faktory narušují rovnováhu a vyvolávají agresi. Agresivní chování je reakcí na všechny typy ohrožení života.Mobilizace agrese v mozku je nastartována v zájmu přežití (jedince či druhu). Tj. fylogeneticky naprogramovaná agrese, jak se vyskytuje u zvířat a i u člověka, je biologicky přizpůsobená obranná reakce (společně s útěkem). Tady se již začíná formulovat první důležitý prvek Frommova konceptu, rozdělení agrese na obrannou a zhoubnou. Chování zvířat 1. Agresi zde rozděluje do 3 typů : • Agrese intraspecifická • Agrese interspecifická • Agrese predátorů Agrese intraspecifická (agrese vůči živočichům stejného druhu) - u většiny savců není krvavá,jejím cílem není zabít ,zničit nebo mučit protivníka, ale jde hlavně o výhružné gesto,varování.jde o reakci na ohrožení, není důkaz o tom, že by u zvířat existovalo jakési spontánní agresivní nutkání Agrese interspecifická (agrese vůči živočichům jiného druhu) - většiny pozorovatelů se domnívá, že zvířata velmi zřídka zabíjejí příslušníky jiných druhů, opět kromě případů své obranny Agrese predátorů - chování predátorů při lovu je účelné a zaměřené k dosažení cíle - instinkt predátora je instinkt potravní Stále znovu a znovu se v této knize objevuje věta(či její variace), že člověk je jediným biologickým druhem, který je schopen zabíjet bezdůvodně, týrat příslušníky stejného druhu a pociťovat při tom uspokojení. Agrese z hlediska Antropologie V této kapitole přesvědčuje čtenáře, že destruktivita není součástí lidské přirozenosti, a že se nevyskytuje u všech lidí. Zkoumá agresi v primitivních kulturách a poskytuje srovnání 30 primitivních kmenů. Zajímavý je také popis vedení válek u primitivních kmenů a všechny poznatky samozřejmě srovnává s dnešní společností. Destruktivita se zde povětšinou omezuje na rituální jevy (rituální kanibalismus). Autor nechává čtenářům prostor k zvážení teze, že člověk je tím agresivnější, čím je primitivnější. V následujících kapitolách již autor přistupuje k samotné agresi z psychologického hlediska (podmínkám jejího vzniku, druhům a příkladům - jako příklad destruktivního charakteru uvádí analýzu osobnosti J.V.Stalina, příklad nekrofilního charakteru analýzu Adolfa Hitlera.
Jak již bylo řečeno, autor rozděluje agresi na benigní a maligní. Benigní agrese je reakce na ohrožení životních zájmů, je reakcí na určitý podnět a má obranný charakter, může mít i formu jakési hravé agrese a může sloužit k sebeprosazení. Mohl by se pro ní použít i termín racionální( za racionální Fromm považuj vše, co napomáhá fungování a růstu celku za iracionální vše, co směřuje k oslabování nebo destrukci celku.) Maligní agrese (tj. destruktivita a krutost) nemá instinktivní původ, je zakořeněna v "podmínkách samotné lidské existence". Jak vzniká maligní agrese? Destruktivita je obsažena v samotné lidské orientaci. Fromm rozděluje orientace na biofilní (syndrom růstu) a nekrofilní (syndrom rozpadu). Tyto kategorie jsou vyjádřením základní polarity lidského života, základního rozporu samotného člověka. Destruktivitu je třeba hledat v samotném charakteru člověka, není společná všem lidem, pouze těm, kteří mají odpovídající charakter. Závěr: Erich Fromm je pro mne výjimečný autor. Vlastně to byl první autor, kterému jsem určitým způsobem porozuměl. Celé jeho dílo je pro mne neuvěřitelné svojí konstantností (za 50 let, co aktivně publikoval si pouze málokdy odporoval, čímž nechci říci, že se jeho teorie nerozvíjely) svým interdisciplinárním pojetím a svou dostupností. Skladby všech jeho knih jsou velice pevné (používá jakousi Sokratovskou metodu s tím rozdílem , že si na vyřčené otázky i sám odpovídá), což velice usnadňuje orientaci v kontextu problému který je řešen. Vím, že autor byl často napadán za svůj optimismus či naivitu či zjednodušování (možná pro svou až vzácnou srozumitelnost), ale z mého pohledu jsou tyto výtky, alespoň co se týče této knihy , neopodstatněné. Jako u všech svých předchozích děl autor překračuje vymezený prostor oboru psychologie a zaobírá se otázkami , které spíše patří do oborů psychologie či sociologie. Se závěry této knihy samozřejmě je možné nesouhlasit, ale největší přínos tohoto díla vidím ve velkém množství otázek, které autor nastoluje.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.