Zisti kto si a rob to úmyselne.

Poseledný pápež a trestanie šíriteľov "náboženskej patológie"

11. února 2013 v 15:23 | afinabul |  Ponerológia
Možno ste už aj vy počuli o záhadnom proroctve, podľa ktorého má byť súčasný pápež Joseph Ratzinger známy ako Benedikt XVI. predposledným pápežom. Po ňom má údajne prísť posledný pápež. Čo bude potom s cirkvou, zanikne? Ako máme chápať toto proroctvo?

Papež Benedikt XVI. zaskočil svět a oznámil, že ze zdravotních důvodů rezignuje. Svatý stolec opustí 28. února. Jsem už příliš stár, zdůvodnil své rozhodnutí. Oznámil to osobně, v latině. Rezignace papeže je netradiční, vatikánské zákony ji však umožňují. Naposledy papež dobrovolně rezignoval ve 13. století.

Novým pápežom by sa mal podľa stávkových kancelárií stať kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson z Ghany.

Liberáli a obhajcovia vysviacky žien žiadajú zmenu v cirkvi a túžia po "modernejšom" pápežovi
Zástancovia liberálnej reformy v katolíckej cirkvi v pondelok vyjadrili nádej, že nástupca pápeža Benedikta XVI. dá väčší priestor ženám a zváži pravidlá pre kňazský celibát, vysviacku žien a manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Počas posledného trvania Svätej rímskej cirkvi bude vládnuť Petrus Romanus, ktorý uteší svoj zástup počas mnohých útrap; po nich však bude zničené mesto zo siedmych vrchov a desivý sudca začne súdiť ľud.

Posledný zápis v zozname pápežov nenesie žiadne označenie. Malachiáš svoje proroctvo zakončil: "Behom extrémneho prenasledovania svätej rímskej cirkvi bude sedieť na stolci "Petrus Romanus" (Peter Rímsky), ktorý bude pásť svoje stáda uprostred mnohých soužení. Po ich skončení bude mesto na siedmych pahorkoch zničené (Rím) a obávaný Sudca (Boh) bude súdiť svoj ľud."

...stát bude muset přistoupit k trestání šiřitelů "náboženské patologie". V této souvislosti uvádí radikální islamisty a ultraortodoxní židy, nejspíš však možná jen proto, aby si vytvořil multikulturní můstek k pojmenování největšího nebezpečí, kterému laická Francie údajně čelí, jímž jsou takzvaní katoličtí tradicionalisté. Ministr Valls výslovně uvádí Institut Civitas, jehož zákazu se v minulých měsících začali dožadovat někteří levicoví zákonodárci. Shodou nepřekvapivých okolností je to právě tato občanská iniciativa, vzešlá z prostředí tradici věrných katolíků, jež je v čele mohutných protestů proti "sodomizaci" francouzského právního řádu.

Nicholsonová ukázala parlamentu, ako vedia byť homosexuálni aktivisti "tolerantní": Poslali by vás do basy

Švédsky pastor takmer vo väzení za kázeň proti homosexuálom

Jako měl Kristus předchůdce neboli průkopníka Jana Křtitele, bude jej mít Antikrist. Předchůdce Antikrista je v Písmu svatém zmiňován několikrát, konkrétně v Apokalypse.117 Je tam nazýván nepravým prorokem nebo lžiprorokem, zjevně proto, že nebude svatý a upřímný, nýbrž bezbožný a falešný, tedy zcela jako sám Antikrist. O nepravém proroku se proto také říká: "(Šelma) měla dva rohy podobné beránkovým a mluvila jako drak".118 Tím se naráží na její podobnost s hadem v ráji, tedy na její falešnost. Předchůdce Antikrista je nazýván šelmou, vystupující ze země,119 viditelně pro své pozemské (zvířecí) smýšlení a smyslům lichotící učení. Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný církevní prelát, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos. Dva rohy totiž podle Holzhausera znamenají duchovní a světskou moc, které sloučí ve své osobě papež podle blahoslavené Anně Marii Taigiové předpověděné obnově papežského státu. P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.120 Italská dominikánka Rosa Colomba Asdentová (1781-1847) z Taggia v Piemontu, která předpověděla mnohé, co se již přesně stalo a jejíž vize jsou uloženy v biskupském archivu ve Ventimigliu, prorokovala následovně: "Velký nepřítel Církve a předchůdce Antikrista si dá titul 'spasitele'. Kolem něj se shromáždí mnoho bludařů a své proticírkevní nauky budou prosazovat i dýkou. Jejich lstivost bude tak velká, že se jim podaří získat si dokonce i řádně a správně myslící muže. B i s k u p o v é z ů s t a n o u o b e c n ě pevní; téměř žádný nezakolísá ve víře, ale všichni za svou věrnost Církvi budou mnoho trpět.121 Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougères, prorokuje podobně: "Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení."122 - Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): "Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista."

Bezák o pápežovej rezignácii: V cirkvi sa deje čosi zásadné
Američania nahrali pieseň pre arcibiskupa Bezáka
Chceme Róberta Bezáka za pápeža / Pope Robert Bezak from Slovakia
Jánošík Kristus Bezák
Washingtonská Národná katedrála bude dejiskom homosexuálnych sobášov
V USA vyšla "biblia" pre homosexuálov

Spomína pápeža, ktorý bude vážne apelovať na duchovenstvo. Nebude však poslúchnutý a zhromaždenie biskupov bude žiadat este väčšiu slobodu , deklarujúc, že viac nebudú poslúchať pápeža.
Marie-Julie potom pokračuje a hovorí, že vypukne Červená revolúcia . A hovorí o "hroznom náboženstve ", ktoré nahradí katolícku vieru a vidí "mnoho, mnoho, biskupov" zmätených týmto "svätokrádežným, hanebným náboženstvom". Nastane veľký rozptyl kňazov . Praví kňazi budú nahrádzaní pekelnými poslami. Bude to znamenať nové modlitby, nové kostoly, nové krsty, nové spoločenstvá.
«Dávam ti VAROVANIE . Učeníci, ktorí nie sú podla môjho evanjelia, pracujú pod vplyvom nepriateľa duší na zmene omše, ktorá obsahuje slová, ktoré sú z môjho pohľadu OHAVNÉ.»
"Keď príde osudová hodina skúšky viery mojich kňazov, tieto texty sa budú sláviť , bude to čas druhej éry. Prvá éra je mojím časom a časom mojich kňazov, kým druhá éra znamená prenasledovanie, pri ktorom nepriateľ viery a svätého náboženstva vloží svoje formulácie do kníh druhého slávenia. Mnoho svätých kňazov slová s pečaťou pekla odmietne.
Toto je duch tých, ktori ma ukrižovali a očakávajú kráľovstvo nového mesiáša."

Jakmile Antikrist dosáhne dospělosti, vystoupí podle svaté Hildegardy jako učitel náboženství. Velice výmluvně bude označovat Krista za podvodníka a učení Církve za pověru. Svatý Hilarius k tomu říká: "Antikrist bude učit, že Ježíš Kristus není Synem Božím, ale zločincem ze všech nejhorším."35 - Svatá Hildegarda ještě říká: "Antikrist bude s ďábelskou prohnaností šířit v lidstvu spisy proti svatému křtu, svátostem, proti mši svaté a vůbec proti křesťanské víře. Ve snaze získat si hodně stoupenců bude křesťanskou mravouku líčit jako tyranství a hlásat: 'Užívejte světa a jeho radostí, a pokud můžete, nezříkejte se jich!'" Pak ještě dodává: "Dá svým přívržencům narostou volnost od Božích zákonů a církevních přikázání." - Aby snížil a potupil vážnost Krista a jeho svaté Církve, bude mimo jiné učit, že je na světě mnohem více lidí zlých a bezbožných, než spravedlivých, a výsměšně zvolá: "Jak málo lidí vykoupil Kristus svou smrtí na kříži!" - Poukáže také na údajné nedostatky a chyby církevní vlády a provolá: "Kristova církev má být podle slov apoštola Pavla svatá a neposkvrněná (Ef 5,27), já však ji vidím plnou krve a nečistoty." Až se Antikrist chopí vlády, bude se usilovně snažit vyhladit z lidských srdcí veškerou vzpomínku na Krista. Nejdříve poboří a zničí ve Svaté zemi a v Jeruzalémě všechno, co na Něj upomíná, například Boží hrob na hoře Kalvárii atd. Antikrist bude nesrovnatelně horší než Turci, kteří po dobytí Svaté země tato místa křesťanům ušetřili. Antikrist na začátku svého panování přikáže ničit knihy Písma svatého, svatých Otců a vůbec všechny křesťanské spisy, a rovněž nařídí, že žádný kněz nesmí vykládat Písmo svaté.37 Poté budou stoupenci Antikrista jako honicí psi slídit a špehovat kazatele, vnikat do chrámů, klášterů, knihoven i soukromých domů, a zabavené křesťanské knihy se budou veřejně pálit na ulicích.38 A jak říká Laktanius, kdo své knihy dobrovolně vydá, tomu vyplatí mnoho peněz. To všechno přirozeně jen proto, aby kněží nemohli z Písma dokazovat božství Ježíše Krista a také prokázat, že Židy velebený mesiáš a zdánlivými zázraky se honosící Žid je ve skutečnosti předpovězený Antikrist.39 Světové panství Antikrista potrvá tři a půl roku (viz č. 17) a pod trestem smrti bude zakázáno sloužit mši svatou a udělovat svátosti. Následkem toho ustanou ve všech chrámech bohoslužby a mše svatá se bude sloužit potají v lesích jako za časů pronásledování římskými césary.40 Podle proroka Daniela (11,31; 12,11) bude mešní oběť odstraněna na tisíc dvě stě devadesát dní, nastane ohavnost spuštění a síly zla poskvrní svatyně. Antikrist také přikáže zničit a pobořit oltáře v chrámech, rozlámat a spálit kříže a obrazy svatých i v soukromých domech, duchovní a řeholní osoby vyžene, jejich obydlí vyrabuje a nejvzácnější předměty z chrámů dá převézt do své rezidence v Jeruzalémě. Bude napodobovat krále Baltazara41 a bude pít z liturgických nádob.42 Ohledně křesťanských chrámů pak budou na místě lamentace proroka Jeremiáše. Prorok Daniel praví: "Řeči proti Nejvyššímu mluviti bude: Svaté Nejvyššího bude utlačovat, a vydáni budou v ruku jeho" (7,25) a dále: "A aj, roh ten válčil proti svatým (= věřícím) a přemáhal je" (7,21). - A evangelista Jan praví: "Bylo jí (šelmě) dáno vésti válku se svatými a přemoci je".43 Antikrist bude věřící křesťany vábit a svádět k odpadu od víry. - Svatá Hildegarda říká: "Když se Antikristu nepodaří duše Kristu věrné získat ani lichocením, ani vyhrožováním, přikáže je ukrutně mučit." Světice pak dále praví: "Syn zatracení bude nejprve sladkými slovy lákat lidstvo, ale tam, kde nepochodí, bude hrozným a krutým tyranem".44 - Svatý Augustin upozorňuje, že pohani nutili křesťany násilím obětovat pohanským božstvům. Při pozdějších pronásledováních skrze kacíře používali lsti a pokrytectví. Mnohem nebezpečnější však bude pronásledování Antikristem, protože ten spojí násilí se lstí a pokrytectvím.45 - Dionysius z Lützenburgu prohlašuje: "Mohu směle tvrdit, že ukrutné pronásledování za císařů Nerona, Domitia, Trajana, Marka Aurelia, Decia, Valeriána, Diokleciána a Maximiniána dohromady nebyla ani z poloviny tak hrozná jako pronásledování Antikristem. A proč? Protože v Antikristovi vtělený Lucifer vymyslí mnohé nové mučící nástroje, jaké do té doby žádné- mu člověku nepřišly na mysl".46 Nové mučící nástroje předčí co do zrůdnosti všechny dosavadní. Ukrutnost Antikrista naznačuje svatý Jan ve svém Zjevení (13,2) následující slovy: "Šelma, kterouž jsem viděl, byla podobná levhartovi, nohy její byly jako nohy medvědí a její tlama jako tlama lví." - Mnozí křesťané se zachrání útěkem a budou se skrývat v lesích i na poušti.47 Také mnozí kněží uprchnou do divočiny těšit věřící a udělovat jim svátosti. Až ustane pronásledování, budou pracovat na obrácení a věčné spáse lidstva.48 Početné horlivé kněze a řeholníky Bůh zázračně uchová po lesích a pustinách.49 Někteří z nich podniknou daleké a namáhavé cesty, aby mohli křesťany ve víře posílit a obětují na to své životy.50 Mezi těmi, kdo se postaví Antikristu, se vyznamenají především synové svatého Benedikta (benediktini). Podle podání Matka Boží svatému Benediktovi pětkrát předpověděla: "Tvůj řád potrvá až do konce světa, prokáže Církvi svaté nejvěrnější služby a mnohé utvrdí ve víře." - Dále pak dobrotivý Bůh v čase nejhoršího třiapůlletého pronásledování křesťanů pošle svým věrným na pomoc Henocha a Eliáše. Také papež v Římě, jak praví ctihodný Holzhauser, vydá encykliku a vyšle legáty varovat křesťany před Antikristem a tím je zachránit před odpadem. Jak tvrdí Holzhauser i ctihodná řeholnice Nativitas, nechá Antikrist papeže zavraždit! Podle všeho bude papež ukřižován jako svatý Petr. Protože bude podle Malachiášova proroctví nazván Petr II., bude i jeho životní osud podobný životu svatého Petra.51 Hrozné pronásledování Antikristem bude pro spravedlivé a Kristu věrné duše příležitostí získat si korunu věčné slávy.52 V čase pronásledování bude Satan nehodné katolíky prosívat jako plevy z pšenice tak, jako kdysi byl Jidáš vyloučen ze svazku apoštolů.53 Svatý evangelista Jan ve své Apokalypse naznačuje, že Antikrist bude panovat v Jeruzalémě, protože právě tam má zabít Henocha a Eliáše.189 Ne právě nevýznamná jsou slova Danielova: "A postaví svůj stanový palác mezi moři (Středozemním a Mrtvým), proti hoře slavné a svaté."190 - Svatý Irenej praví: "V čase svého panování si Antikrist zřídí trůn v Jeruzalémě." - A svatý Anselm říká: "Protože Židé od mesiáše očekávají, že obnoví Jeruzalém s velkou nádherou, dá jej Antikrist krásně vystavět a udělat z něj velké město, jaké nemá na světě obdoby, a sám si zde nechá zřídit rezidenci." Že si Antikrist udělá sídlo i v Římě, vyplývá ze 17. kapitoly Apokalypsy, kde se mluví o ženě (velkém městě), sedící na sedmi pahorcích a panující nad králi světa. 191 Ctihodný sluha Boží Bartoloměj Holzhauser († 1658) prorokoval, že Antikrist s velkým vojskem vpadne na papežské území, zabije posledního papeže a zmocní se stolce svatého Petra. Totéž sdělila i proslulá francouzská vizionářka, řádová sestra Nativitas († 1798): "Spojenci Antikrista obklíčí Řím vojskem poté, co již dobyli a zpustošili všechnu okolní krajinu. Pak bude Řím nadobro ztracen, Svatý Otec zahyne mučednickou smrtí a jeho místo zaujme Antikrist.192 Kardinál Manning († 1900) řekl, že podle sdělení mnoha církevních spisovatelů Řím v posledních časech světa odpadne od víry, vrátí se ke staré modloslužbě a své císařské velikosti i moci, vyžene papeže, bude Církev pronásledovat a krve mučedníků poteče mnohem více než kdy dříve. Nakonec bude Řím vyvrácen a spálen z trestu za prolitou mučednickou krev.193 S tím se také shoduje papežské proroctví svatého arcibiskupa Malachiáše (z roku 1139), kde kde se říká, že poslední papež - zvaný Petr II. - bude na konci pronásledování spravovat svůj úřad s mnohými trýzněmi, načež bude město na sedmi pahorcích zničeno.194 Řím zmizí ze zemského povrchu rozhodnutím zvláštního trestního soudu na způsob Sodomy. Označení "věčné msto" pro Řím je tedy jen stěží správné. Upozornil již na to Cornelius a Lapide.195 Je pozoruhodné, že i podle Zjevení z La Saletty (1846) má být Řím sídlem Antikrista a Jeruzalém ústředím jeho říše.

Obama túto jar navštívi Izrael

"...chceme sa zjednotiť s Luciferom, tým pravým stvoriteľom, aby sme to dokázali, musíme zorganizovať apokalyptickú ľudskú obeť - žeň duší." Hidden Hand.
Henry Makow - Illuminati - (2008)

Nový prezident EU, Herman Van Rompuy, prehlásil rok 2009 za "prvý rok globálnej vlády". Počas inaugurácie za prezidenta ,19. novembra uviedol: "Rok 2009 je tiež rokom prvej globálnej vlády, s upevnením skupiny G20 uprostred finančnj krízy. Klimatická konferencia v Kodani bude ďalším krokom smerom ku globálnemu riadeniu planéty."
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

3 w w | 11. února 2013 v 20:11 | Reagovat

Arcibiskup položil otázku „Čím to je, že navzdory všeobecnému přijetí Charty OSN a základních dohod nejsme schopni nastolit reálný a spravedlivý systém světové vlády?“ http://www.dobakonce.cz/?p=7207
http://www.netky.sk/veda-a-technika/mikrocipove-magneticke-karty-maju-zvysit-zabezpecenie-vatikanu

4 w w | 11. února 2013 v 22:11 | Reagovat

“Rezignujem z pápežského stolca z túžby po skromnosti, po čistejšom živote,svedomí …z nedostatku vlastných fyzických síl , vlastnej nevedomosti a okolitej perverznosti…“  Pápež sv. Celestín V. (1294)
http://www.magnificat.sk/2013/02/papez-benedikt-xvi-zrejme-zvazoval-svoj-odchod-dlhsiu-dobu/

5 w w | 11. února 2013 v 22:24 | Reagovat

"Po opakovanom zvažovaní dôvodov môjho svedomia pred Bohom, som dospel k istote, že moje sily, vzhľadom na pokročilý vek, nie sú viac dostačujúce na vykonávanie Petrovho úradu riadnym spôsobom," povedal okrem iného Svätý Otec Benedikt XVI.
http://www.lifenews.sk/content/p%C3%A1pe%C5%BE-benedikt-xvi-kon%C4%8D%C3%AD-na-petrovom-stolci-0

6 BellaB BellaB | E-mail | 27. ledna 2020 v 14:18 | Reagovat

Neco pro chlapce, potkejte divky z oblasti; http://girlssnapshots.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.