Zisti kto si a rob to úmyselne.

Agentúrna terminológia – večne aktuálna a živá

30. dubna 2015 v 23:41 | afinabul |  Ponerológia
...krátené...
Sprístupňujeme našim čitateľom unikátny dokument, ktorého obsah iste nebudú mať problém preložiť do slovenčiny či do iných jazykov. Iste tiež budú vedieť nahradiť skratky ako "ČSSR" skratkami typu "SR" / "ČR" a výrazy ako "Varšavská zmluva" výrazmi typu "NATO". Všetky potenciálne dotknuté osoby by sa mali učiť, ako na nich nepriateľ pracuje!


I. ZÁKLADNÍ POJMY

II. POJMY AGENTURNÍ SITUACE

III. POJMY KONSPIRACE, KONTRAROZVĚDKY A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KR

IV. POJMY NÁBOROVÉ ČINNOSTI

V. POJMY AGENTURNÍHO SPOJENI

VI. POJMY ZÍSKÁVÁNI ZPRÁV A INFORMAČNÍ ČINNOST

VII. POJMY AGENTURNÍ DOKUMENTACE, AGENTURNÍCH
A LEGALIZACNÍCH DOKLADŮ

VIII. POJMY MATERIÁLNÍHO A FINANČNÍHO ZABEZPEČENI PRÁCE VVZ

IX. ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK

I. ZÁKLADNÍ POJMY


Zpravodajská správa generálního štábu (ZS/GŠ)

Správa generálního štábu oprávněná organizovat a provádět vojenské výzvědné zpravodajství.

Vojenské výzvědné zpravodajství (VVZ)

Organizované získávání a vyhodnocování zpráv o nepříteli v době míru i za války, potřebných pro obranu CSSR a států Varšavské smlouvy.

Agenturní průzkum APz (Rozvědka)

Druh průzkumu vojenského výzvědného zpravodajství plnící výzvědné úkoly pomocí agenturních prostředků a kádrových příslušníků VVZ.

Strategický agenturní průzkum (SAPz)

Součást agenturního průzkumu plnící zpravodajské úkoly strategickooperačního významu ve prospěch OS
ČSLA a velení VS.

Operační agenturní průzkum (OAPz)

Součást agenturního průzkumu plnící úkoly operačního významu s cílem zpravodajsky zabezpečit frontovou operaci.

Agenturní úsek

Zakrytá část ZS/GŠ organizující a provádějící agenturní průzkum a jeho zabezpečení.

Hlavní ústředí (HÚ)

Centrální řídící orgán agenturního průzkumu československého VVZ.

Operativní oddělení

Oddělení agenturního úseku organizující a provádějící agenturní průzkum v zájmových prostorech.

Zabezpečovací oddělení

Oddělení agenturního úseku provádějící úkoly, činnosti a jednání k zajištění agenturního průzkumu.

Orgán (Kádrový orgán)

Kádrový příslušník APz, pracující na kterémkoli jeho úseku, který zpravidla nabyl základního zpravodajského vzdělání.

Pátrač

Orgán pracující na úseku náboru a řízení agenturních prostředků.

Řídící orgán (ŘO)

Orgán agenturního průzkumu, který řídí agenturní prostředky nebo jiné orgány APz.

Řídicí orgán rezidentury (ŘOR)

Orgán HÚ, který řídí rezidenturu(y).

Pomocný orgán (Pomocník)

Kádrový příslušník APz provádějící pomocné úkony, činnost a jednání k zabezpečení agenturní činnosti.

Legalista

Orgán agenturního průzkumu plnící úkoly čs. VVZ v zájmovém prostoru, nebo na území CSSR pod krytím pracovníka čs. ministerstva, podniku zahraničního obchodu, mezinárodní organizace apod.

Předlegalizační podnik

Čs. instituce, organizace nebo výrobní závod, které jsou využívány ke stanovení legendy k zakrytí příslušnosti orgána k agenturnímu průzkumu ČSL A v době před jeho nástupem do legalizačního podniku.

Legalizační podnik

Čs. nebo mezinárodní organizace nebo instituce, ve které je legalista zalegalizován a pod jejímž krytím plní úkoly čs. VVZ v zájmovém prostoru nebo na vlastním území.

Legalizace (Civilní krytí)

a) Souhrn opatření k zařazení orgánů APz jako pracovníků legalizačního podniku s cílem zakrýt jejich příslušnost k československému VVZ;
b) Proces vytváření podmínek k plnění agenturních úkolů u agentů a ilegalistů.

Odlegalizace

Souhrn opatření ke zrušení (ukončení) legalizace.

Vojenské krytí

Zařazení orgána agenturního průzkumu jako příslušníka:
a) úřadu vojenského a leteckého přidělence při čs. zastupitelském úřadu v zahraničí ke krytí jeho agenturní
činnosti v zájmovém prostoru;
b) krajské vojenské správy ke krytí jeho agenturní činnosti na vlastním území.

Ilegalista

Orgán agenturního průzkumu legalizovaný v zájmovém státě jako místní občan nebo žádoucí cizinec.

Rezidentura

Organizovaná, jednotně řízená skupina orgánů APz, nebo agenturních prostředků v zahraničí, kteří zde vykonávají agenturní činnost.

Agenturní rezidentura

Organizovaná, jednotně řízená skupina agenturních prostředků v zahraničí, plnící výzvědné a organizační úkoly VVZ.

Vojenská rezidentura

Rezidentura, jejíž příslušníci jsou v zahraničí umístěni pod vojenským krytím.

Ilegální rezidentura

Rezidentura tvořená ilegalisty.

Legální rezidentura

Rezidentura, jejíž příslušníci jsou v zahraničí umístěni pod legálním krytím.

Smíšená rezidentura

Rezidentura, jejíž někteří příslušníci jsou v zahraničí umístěni pod vojenským a další pod legalizačním krytím.

Válečná agenturní rezidentura

Agenturní rezidentura vytvářená v mimořádné situaci a za války.

Rezident (R)

Orgán APz, agent nebo spolupracovník (SP), který z pověření HtJ řídí agenturní práci rezidentury.

Agenturní prostředek (AP)

Osoba z řad cizích státních příslušníků nebo občanů vlastního státu, získaná orgány agenturního průzkumu pro agenturní spolupráci s VVZ.

Agenturní případ

Obecný výraz pro rozpracovávaný agenturní prostředek v kterémkoli stadiu rozpracování a řízení včetně jeho uložení v archivu.

Agent (AG)

Cizí státní příslušník agenturně spolupracující s VVZ na základě vydaných úkolů a podle plánu agenturního spojení.

Agent pramen (A/P)

Agent s přímými možnostmi dodávat zprávy z objektu převážně ve formě dokumentárních materiálů (vzorků) požadovaných VVZ.

Cenný agent

Agent pramen dodávající převážně cenné nebo velmi cenné zprávy.

Hodnotný agent

Prověřený a důvěryhodný agent plnící spolehlivě agenturní úkoly, u nějž je zabezpečena plná využitelnost v mimořádné situaci a za války.

Agent rezident (A/R)

Agent pověřený řízením agenturní rezidentury.

Perspektivní agent (A/persp.)

Agent schopný se propracovat na důležité zdroje zpráv na základě odborných i kádrových předpokladů.

Agent typař (A/T)

Agent plnící typovací úkoly v oblasti náborové činnosti při vyhledávání a rozpracování vhodných osob pro agenturní spolupráci.

Agent bourač (A/B)

Agent plnící úkoly v oblasti náborové činnosti při získávání typů k agenturní spolupráci.

Agent chodec (A/CH)

Agent získávající zprávy o zájmových objektech pozorováním, odposlechem, zvídáním.

Agent krycí adresa (A/KA)

Agent tvořící prostředek neosobního agenturního spojení k příjmu a dalšímu doručování poštovních zásilek.

Agent krycí telefon (A/KT)

Agent tvořící prostředek neosobního agenturního spojení k přejímání a předávání telefonických sdělení.

Agent zívá agenturní schránka (A/ZAS)

Agent tvořící prostředek osobního agenturního spojení k převzetí, úschově a předání agenturního materiálu.

Agent spojka (A/S)

Agent tvořící prostředek osobního i neosobního agenturního spojení k přebírání a předávání agenturních materiálů nebo obsluze mrtvých agenturních, schránek.

Agent spojka instruktor (A/SI)

Agent tvořící prostředek osobního agenturního spojení, jehož prostřednictvím uskutečňuje řídící orgán řízení jiného agenturního prostředku.

Agent radista (A/Ra)

Agent tvořící prostředek agenturního spojení k vysílání a k příjmu radiogramů.

Agent radioinstruktor (A/RI)

Agent tvořící prostředek agenturního spojení, jehož prostřednictvím uskutečňuje řídící orgán školení jiného agenturního prostředku v agenturním-radiospojení.

Agent převaděč (A/Př)

Agent využívaný při ilegálních přechodech agenturních .prostředků přes státní hranici jako průvodce.

Agent opěrný bod (A/OB)

Agent poskytující v ZP úkryt a všestrannou pomoc orgánům a agenturním prostředkům VVZ.

Agent konspirační byt (A/KB)

Agent umožňující provádění schůzek s agenturními prostředky ve svém bytě, obchodě, provozovně apod.

Agent provokatér

Agent pracující s naším VVZ s vědomím KR protivníka a za jejího řízení, přičemž tuto skutečnost před námi tají.

Agent dublér

Agent využívající spolupráce s naším VVZ k plnění zpravodajských úkolů pro protivníka bez našeho vědomí a schválení, přičemž tuto skutečnost, že pracuje pro čs. VVZ, utajuje i před orgány protivníka.

Vědomý informátor (VI)

Informátor z řad cizích státních příslušníků, plnící informační úkoly s vědomím, že jsou určeny pro rozvědku K vytěžování informátora využívá orgán rezidentury převážně oficiálních možností Může být převeden do kategorie agentů.

Nevědomý informátor (NI)

Osoba využívaná jako nevědomý zdroj ústních informací nebo dokumentárních zpráv.

Spolupracovník (SP)

Občan CSSR, který se dobrovolně zavázal k dlouhodobé spolupráci s orgány agenturního průzkumu ČSLA, připravený (vyškolený) a využívaný k plnění agenturních úkolů.

Spolupracovník rezident (SP/R)

Spolupracovník připravený nebo vykonávající funkci rezidenta agenturní rezidentury.

Spolupracovník chodec (SP/CH)

Spolupracovník pracující na úseku získávání zpráv pozorováním, odposlechem a zvídáním, nebo připravený pro tuto činnost pro případ mimořádné situace a za války zpravidla jako příslušník agenturní rezidentury nebo agenturní skupiny.

Spolupracovník pro práci v zahraničí (SP/ZP)

Spolupracovník vyslaný dlouhodobě do zahraničí, plnící agenturní úkoly pod krytím své oficiální funkce.

Spolupracovník typař (SP/T)

Spolupracovník plnící v oblasti náborové činnosti úkoly vyhledávání a rozpracování vhodných osob pro agenturní spolupráci.

Spolupracovník bourač (SP/B)

Spolupracovník plnící úkoly v oblasti náborové činnosti při získávání typů k agenturní spolupráci.

Spolupracovník krycí adresa (SP/KA)

Spolupracovník tvořící prostředek neosobního agenturního spojení k příjmu a dalšímu doručování poštovních zásilek.

Spolupracovník krycí telefon (SP/KT)

Spolupracovník tvořící prostředek neosobního agenturního spojení k přejímání a předávání telefonického sdělení.

Spolupracovník živá agenturní schránka (SP/ŽAS)

Spolupracovník tvořící prostředek osobního agenturního spojení k převzetí, úschově a předání agenturního materiálu.

Spolupracovník spojka (SP/S)

Spolupracovník tvořící prostředek osobního i neosobního agenturního spojení k přebírání a předávání agenturních materiálů nebo k obsluze mrtvých agenturních schránek.

Spolupracovník spojka instruktor (SP/SI)

Spolupracovník tvořící prostředek osobního agenturního spojení, jehož prostřednictvím uskutečňuje řídící orgán
řízení jiného agenturního prostředku.

Spolupracovník radista (SP/Ra)

Spolupracovník využívaný nebo připravený jako radista k provádění SRS ze ZP Může být rovněž využit jako instruktor k přípravě jiných agenturních prostředků pro rádiové spojení.

Spolupracovník konspirační byt (SP/KB)

Spolupracovník umožňující provádění schůzek s agenturním prostředkem ve svém bytě, anebo s využitím služebního postavení na pracovišti.

Prostředník

Osoba získaná k dočasné spolupráci s VVZ a využívaná k plnění dílčího jednorázového úkolu v oblasti náboru nebo řízení agenturní sítě.

Agenturní síť (Agentura)

Souhrn všech agenturních prostředků pracujících v zájmových státech i na vlastním území.

Agenturní síť záložní

Souhrn spolupracovníků připravených k zasazení do ZP v mimořádné situaci a za války a používaných v míru k plnění organizačních a informačních úkolů na vlastním území nebo při krátkodobém nasazení do zájmového prostoru Tato síť se vytváří především u operační agenturní rozvědky.

Agenturní činnost (Operativní činnost)

Obecný pojem pro různé činnosti na úseku APz spojené s plněním agenturních úkolů.

Agenturní úkol

Úkol ukládaný silám a prostředkům agenturního průzkumu v oblasti náboru a řízení agenturní sítě a v oblasti získávání informačních zpráv, dělí se na úkoly informační a organizační.

Informační úkol

Úkol vydávaný silám a prostředkům agenturního průzkumu k získávání požadovaných zpráv o nepříteli a o válčišti.

Organizační úkol

Okol ukládaný silám a prostředkům agenturního průzkumu v oblasti náboru a řízení agenturní sítě.

Náborový úkol

Úkol ukládaný silám a prostředkům agenturního průzkumu v oblasti náboru agenturní sítě.

Prověřovací úkol

Úkol vydávaný agenturním prostředkům s cílem prověřit jejich spolehlivost, důvěryhodnost a bezpečnost nebo s cílem prověřit operativnost, spolehlivost a odolnost agenturního spojení.

Uvedení do klidu

Opatření v řízení agenturního prostředku znamenající přerušení plnění informačních i organizačních úkolů s výjimkou udržování nejnutnějšího agenturního spojení.

Očišťování agenturní sítě

Souhrn promyšlených, pečlivě připravených a realizovaných opatření, kterými jsou z agenturních sítí vyřazovány nebezpečné, nespolehlivé a zbytečné články.

Proval

Odhalení jednoho či více článků agenturní sítě, případně kádrového orgána VVZ v zájmovém prostoru prostředky nepřátelské KR, způsobující narušení normálního chodu agenturní činnosti.

Lokalizace provalu

Souhrn opatření majících za cíl nedopustit rozšíření provalu na celou rezidenturu nebo na její další nezasažené
články.

Dočasné ukrytí

Jedno z opatření lokalizace provalu, při němž se ohrožený agenturní prostředek dočasně ukrývá před zásahem nepřátelské KR.

Výjem

Cílevědomě a plánovitě organizovaná akce APz, při níž tajně proniká do budovy, místnosti, trezoru, vozu, zavazadla apod., a zde se nalézající materiál buď odcizí, nebo ofotografuje a vrátí na své místo.

Zpravodajský úkol

Obecný název pro úkoly VVZ.

Agenturní spolupráce

Vědomá činnost agenturních prostředků spočívající v plnění agenturních úkolů ve prospěch rozvědky.

Nevědomá spolupráce

Plnění agenturních úkolů bez vědomí, že se jedná o činnost ve prospěch rozvědky.

Agenturní materiál

Materiály všeho druhu používané v agenturní činnosti nebo dodávané agenturními prostředky řídícím orgánům a naopak.

Zájmový prostor (ZP)

Území několika států, jednoho státu, nebo části jednoho státu, které je předmětem zpravodajského zájmu VVZ.

Zájmový stát

Zájmový prostor jednoho státu.

Pomocný zájmový prostor (stát)

Je území cizího státu, který je využíván k plnění agenturních úkolů v hlavních zájmových prostorech ve prospěch VVZ.

Zájmový objekt (ZO)

Objekt agenturního zájmu VVZ, v němž jsou plněny informační, náborové nebo organizační úkoly.

Hlavní zájmový objekt (HZO)

Zájmový objekt stanovený v daném ZP pro APz jako nejdůležitější.

Pomocný zájmový objekt (PZO)

Ostatní zájmové objekty využívané APz pro proniknutí na HZO, nebo na kterých se získávají další významné informace.

Středisko řízení agenturního průzkumu (SŘAPz)

Orgán velení a řízení operačního agenturního průzkumu zřizovaný za branné pohotovosti státu pro řízení agenturní sítě v zájmovém prostoru a záložních agenturních prostředků v týlu nepřítele.

Agenturní chodecká skupina (ACHS)

Skupina spolupracovníků připravená k zasazení do zájmového prostoru v období zostřené mezinárodní situace k plnění úkolů operačního agenturního průzkumu.

Agenturně průzkumná skupina (APzS)

Skupina spolupracovníků připravená k zasazení do týlu nepřítele za války k plnění úkolů operačního agenturního průzkumu.

Spolupracovník opěrný bod (SP/OB)

Spolupracovník na našem území, který vytváří opěrný bod v případě dočasného obsazení čs státního území nepřítelem pro příslušníky agenturních skupin zasazených do týlu nepřítele (ubytování, materiální pomoc, informace).

Spolupracovník velitel (SP/VE)

Spolupracovník zařazený na funkci velitele agenturní skupiny. Je plně zodpovědný za činnost skupiny při plnění bojového úkolu na bázi nedílné velitelské pravomoci.

II. POJMY AGENTURNÍ SITUACE


Agenturní situace (AS)

Souhrn všech skutečností, které ovlivňují agenturní činnost v zájmovém prostoru.

Kontrarozvědný režim (KRR) (Kontrarozvědná situace)

Souhrn všech aktivních a pasivních opatření kontrarozvědných služeb k ochraně státního a vojenského tajemství a k zamezení činnosti cizích zpravodajských služeb.

Administrativně-policejní režim

Souhrn správních norem a systém policejních opatření k udržení veřejného pořádku a kontrole výkonu zákonných povinností obyvatelstva a cizinců na území zájmového státu.

Radioagenturní situace (RAS)

Souhrn obecných prvků AS v daných zájmových prostorech, které ovlivňují rádiové agenturní spojení.

AS zájmového státu

Agenturní situace, která ovlivňuje plnění agenturních úkolů v příslušném zájmovém státě.

AS zájmového objektu (AS/ZO)

Agenturní situace, která ovlivňuje plnění agenturních úkolů v příslušném zájmovém objektu.

AS místa

Agenturní situace vymezeného prostoru, spojeného s plněním konkrétního agenturního úkolu v daném místě.

Agenturně operativní situace

Souhrn poznatků o agenturní situaci, v níž jsou plněny konkrétní agenturní úkoly.

AS náborové báze

Souhrn poznatků o agenturních možnostech, motivacích a podmínkách agenturního rozpracování zájmových osob konkrétní náborové báze.

AS zdroje informací

Souhrn poznatků o rozsahu a kvalitě informací zdroje a o podmínkách jejich získávání orgány a prostředky agenturního průzkumu.

Agenturní dokladová situace (ADS)

Souhrn zákonů, nařízení a zvyklostí určujících a ovlivňujících rozsah evidencí a kontrol osob a dokladů, způsoby výroby, vystavování a používání dokladů.

III. POJMY KONSPIRACE, KONTRAROZVĚDKY A TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KR


Konspirace

Utajení všech skutečností majících vztah k agenturnímu průzkumu před nepovolanými osobami.

Legenda (Krytí)

Údaje pravdivé nebo vymyšlené, ale věrohodné, částečně prověřitelné nebo neprověřitelné, používané orgány a agenturními prostředky ke krytí jejich agenturní činnosti.

Legenda životopis

Věrohodná, částečně prověřitelná nebo těžko prověřitelná konstrukce životopisu, případně jeho části, používaná kádrovými příslušníky APz k utajení jejich příslušnosti k VVZ a agenturní činnosti.

Legendování

Uplatňování legendy orgány a agenturními prostředky v praktické agenturní činnosti.

Dekonspirace

Porušení konspirace.

Tajné služby

Souhrnné označení pro rozvědné a kontrarozvědné služby a případně složky kriminální policie plnící státobezpečnostní úkoly.

Kontrarozvědka (KR) (Kontrarozvědná služba)

Speciální státní orgány pro ochranu státních a vojenských tajemství, mající za úkol odhalovat a zneškodňovat osoby nebo organizace, jež získávají tato tajemství ve prospěch jiných států.

Aktivní opatření kontrarozvědky

Souhrn opatření nepřátelských tajných služeb směřujících k odhalení a zamezení rozvědné činnosti ve vlastní zemi anebo proti svým spojencům.

Pozorování

Opatření KR spočívající v nepřetržitém pozorování osob nebo objektů ze stálého (nepohyblivého) místa vizuálně KR nebo za pomoci technických prostředků KR.

Sledování

Aktivní opatření KR spočívající v nepřetržitém zjišťování činnosti osoby za pohybu orgány KR a technickými prostředky KR.

Sledování tajné

Nejčastěji používaný způsob sledování, při němž sledovací skupina utajuje svou činnost vůči sledované osobě.

Sledování demonstrativní

Způsob sledování, při němž sledovací skupina neutajuje svoji činnost vůči sledované osobě.

Sledování kombinované

Způsob sledování, při němž demonstrativní sledování je vystřídáno sledováním tajným, aby sledovaná osoba získala dojem, že se sledování zbavila a začala provádět agenturní činnost.

Střežení

Intenzívní, nepřetržité a dlouhodobé pozorování míst nebo osob, jež jsou předmětem zájmu KR, prováděné utajovaně i neutajovaně.

Sledovací skupina (Sledovací brigáda)

Skupina orgánů a technických prostředků KR provádějící sledování konkrétní osoby.

Sledovač

Příslušník sledovací skupiny provádějící sledování.

Únik

Plánovitá, předem promyšlená akce pátrače k zbavení se sledování KR, provedená tak, aby KR při rozboru došla k přesvědčení, že ke ztrátě sledované osoby došlo vinou sledovačů.

Místo úniku

Předem promyšlené místo, kde pátrač plánuje v případě potřeby nenásilný únik ze sledování.

Kontrola korespondence

Souhrn opatření KR ke zkoumání poštovního styku se zahraničím s cílem odhalovat agenturní spojení cizích výzvědných zpravodajství, vyhledávat vhodné osoby k rozpracování a získávat zprávy výzvědného charakteru ze zájmových států.

Obstavení korespondence

Zavedení kontroly a dokumentace poštovního styku osoby, jež je předmětem zájmu KR, případně výzvědných služeb.

Rádiový odposlech a zaměřování (Radiopelengace)

Aktivní opatření KR ke zjišťování a odhalování ilegálních rádiových stanic pomocí zaměřovačích přístrojů.

Radiokontrarozvědka

Součást KR odpovědná za ovlivňování a sledování agenturní rádiové situace, doplněné dalšími metodami práce KR, které mají zabránit ilegálnímu radioprovozu.

Provokace KR (Provokační akce, léčka)

Metoda činnosti KR prováděná s cílem vyvolat předpokládanou reakci VVZ a pátračů, kterou má KR možnost podchytit a získat tak důkazy o nezákonné činnosti.

Provokatér

Osoba řízená nepřátelskou KR s cílem proniknout do agenturní sítě VVZ a pracovat v ní podle pokynů KR, nebo zájmová osoba či agenturní prostředek VVZ získaný nepřátelskou KR s obdobným cílem.

Podstavení provokatérů (Podstav)

Aktivní opatření KR spočívající ve vysílání orgánů a spolupracovníků KR do prostředí vyhledávaných pátrači při budování operativní stykové základny, nebo k zájmovým osobám VVZ s cílem dosáhnout navázání styku a možnost jeho dalšího řízení KR.

Zpravodajská hra

Dlouhodobá klamná činnost kontrarozvědky s přebouraným agenturním prostředkem VVZ a nebo nasazeným provokatérem, prováděná především s cílem dezinformovat VVZ a získat poznatky o jeho činnosti.

Přebourání

Získání agenturního prostředku nebo jiné zájmové osoby VVZ kontrarozvědkou zájmového státu s cílem vedení provokační akce nebo zpravodajské hry.

Průzorová technika

Optická technika (většinou ve spojení s odposlechovou technikou) tajně zabudovaná do stěn místností, umožňující KR přímé pozorování nebo zadokumentování činnosti sledovaných osob.

Vloupání

Cílevědomě a plánovitě organizovaná akce KR, při níž tajně proniká do uzavřené budovy, místnosti, trezoru, vozu, zavazadla apod. a zde nacházející se materiál buď odcizí, nebo ofotografuje a vrátí zpět na původní místo.

Tajný odposlech

Aktivní opatření KR využívající speciální techniky k odposlechu a záznamu hovorů osob, jež jsou předmětem zájmu KR, s cílem zadokumentovat jejich činnost a získat k nim typovací údaje.

Odposlechová technika

Souhrn technických prostředků KR umožňujících tajný odposlech.

Drátový odposlech

Tajný odposlech pomocí vhodně zamaskovaného mikrofonu napojeného na stávající nebo k tomu účelu KR zvlášť vybudované drátové vedení.

Bezdrátový odposlech

Tajný odposlech pomocí mikrofonu napojeného na miniaturní radiovysílač a spolu s ním vhodně zamaskovaného do bytového zařízení, automobilů nebo předmětů denní potřeby.

Pasivní odposlech

Tajný odposlech pomocí speciální techniky k bezdrátovému odposlechu, která pracuje jako vysílač pouze na základě impulsů vnější řídící stanice KR.

Zadržení

Aktivní opatření orgánů KR ke znemožnění volného pohybu osoby, obvykle spojené s odvedením této osoby na pracoviště KR, výslechem a osobní prohlídkou, s cílem získat usvědčující nebo kompromitující důkazy.

Záchyt

Zjištění prvních příznaků agenturní činnosti orgána nebo agenturního prostředku VVZ kontrarozvědkou.

Vydírání (Nátlak)

Aktivní opatření, při němž KR nutí zájmovou osobu ke spolupráci na základě kompromitujících skutečností.

Kontrarozvědné rozpracování

Cílevědomé shromažďování poznatků o zájmové osobě za účelem objasnění a zadokumentování její rozvědné
činnosti.

Realizace

Ukončení kontrarozvědného rozpracování osoby jejím zatčením a předáním příslušným soudním orgánům nebo vypovězením či vyhoštěním ze země.

Radiomaják

Miniaturní vysílač trvale signalizující svou polohu, zabudovaný KR do vozidla sledované osoby nebo předmětů, které má tato osoba u sebe.

Preventivní opatření

Souhrn opatření KR a administrativních opatření státní správy inspirovaných orgány KR k předejití, zamezení a znemožnění činnosti cizích výzvědných zpravodajství a k ochraně vlastního obyvatelstva před jejich aktivitou.

IV. POJMY NÁBOROVÉ ČINNOSTI


Náborová činnost

Cílevědomá a plánovitá činnost orgánů a agenturních prostředků APz k získání zájmových osob k agenturní spolupráci.

Vyhledávání

Je cílevědomá plánovitá činnost orgánů a agenturních prostředků APz, jejímž cílem je zjišťování a podchycování zájmových osob.

Typování

Cílevědomá a plánovitá činnost orgánů a agenturních prostředků APz spočívající v konspirativním shromažďování údajů o zájmové osobě buď v průběhu osobního styku s ní nebo mimo něj, s cílem shromáždit dostatečné podklady k zahájení rozpracování.

Rozpracování

Cílevědomá a plánovitá činnost pátračů a agenturních prostředků APz se zájmovými adresami a typy s cílem podrobně je poznat, zhodnotit jejich agenturní možnosti, motivy a schopnosti pro agenturní činnost. Získané údaje prověřit a realizovat bourací proces.

Rozpracování zájmového objektu

Cílevědomá a plánovitá činnost pracovníků APz ke zjištění AS zájmových objektů, bází náboru a přístupových cest k proniknutí do ZO.

Náborová báze

Vrstva obyvatelstva nebo širší skupina občanů zájmového státu určitého shodného zaměření podle zaměstnání, politického smýšlení, národnostního původu, osobních zájmů apod., v nichž se vyskytují možnosti a podmínky pro provádění náborové činnosti.

Náborová báze objektu

Osoby, které umožňují proniknutí do určených ZO a o kterých je známo, že mají k rozpracovanému ZO bezprostřední nebo zprostředkovaný přístup.

Operativní styková základna (OSZ)

OSZ jsou zájmové osoby, styky a známosti pátrače, které mají agenturní využitelnost.

Zájmová osoba

Osoba v zájmovém státě nebo na vlastním území, která je předmětem zájmu VVZ.

Adresa (A)

Je zájmová osoba, jejíž základní osobní data byla získána bez navázání osobního styku s ní a u níž se objeví náznaky možností nebo motivu, případně schopností pro agenturní spolupráci.

Styk (ST)

Zájmová osoba, s níž orgán nebo prostředek APz navázal přímý osobní styk a je obvykle známo pouze příjmení a pracovní zařazení.

Známost (ZN)

Styk u něhož orgán nebo agenturní prostředek v průběhu jednání zjistil další osobní údaje a vytvořil si předpoklady pro další styky do budoucna.

Zájmová adresa (ZA) (Rozpracovávaný případ)

Adresa nebo známost, u níž byly zjištěny nutné předpoklady agenturních možností nebo motivů, či osobních schopností pro agenturní spolupráci a u níž je zpracován a schválen plán rozpracování.

Typ (TP) (Rozpracovávaný případ)

Zájmová adresa, o níž byla shromážděna a prověřena všechna dostupná osobní fakta, prověřeny její agenturní možnosti, motivy a schopnosti pro agenturní práci a vytvořeny předpoklady pro její získání k agenturní spolupráci a pro organizaci základního agenturního spojení. Je zpracován a schválen návrh na získání k agenturní spolupráci.

Agenturní možnosti

Souhrn konkrétních možností agenturního prostředku k plnění informačních a organizačních úkolů, vyplývající z jeho služebního nebo společenského postavení, z jeho pro VVZ užitečných styků a známostí, pracovních a osobních vlastností a schopností.

Bourací motivy

Souhrn existujících skutečností nebo cílevědomě vytvořených názorů a osobních vlastností typa, tvořících důvody nebo pohnutky k jeho přistoupení na agenturní spolupráci.

Motivy agenturní spolupráce

Motivy mající trvalý pozitivní vliv na pokračování agenturní spolupráce, případně nové důvody pro setrvání v agenturní spolupráci.

Motiv ideově politický

Motivy založené na shodnosti nebo příbuznosti světového názoru zájmové osoby, rozpracovávaného případu a pátrače, případně na využití jeho vlastenectví nebo jiných humánních názorů, postojů a citů (například mírové hnutí).

Motiv materiálně finanční

Motivy vyplývající z rozporu mezi materiálními přáními, potřebami a možnostmi zájmové osoby, rozpracovávaného případu a jeho rodiny, případně mezi jejich společenskými požadavky a možnostmi uspokojit tato přání a požadavky, jež vedou ke snaze získat mimořádné materiální a finanční prostředky.

Motiv bázně a kompromitace

Motivy vyplývající z vědomí existence kompromitujících materiálů, jež dovolují pátrači jejich využití v procesu náborové činnosti k rozpracování zájmové osoby a získání typa, i při řízení agenturního prostředku.

Motiv vzájemných sympatií

Obvykle pomocný motiv založený na citových, přátelských nebo rodinných vztazích zájmové osoby, rozpracovávaného případu a agenturního prostředku k pátrači.

Motiv zvláštních pohnutek

Motivy založené na využití některých stavů nespokojenosti, pocitů křivdy, msty, nenávisti, alibismu apod.

Motiv osobních vlastností a zvláštností povahy

Motivy založené na využití některých vlastností, případně zvláštností zájmové osoby, typa a agenturního prostředku.

Bourání (Bourací proces)

Cílevědomá a plánovitě připravená činnost orgánů a agenturních prostředků APz k získání typa pro agenturní spolupráci.

Postupné vtahování do agenturní spolupráce

Druh bourání, při kterém se od rozpracovávaného případu vyžaduje činnost nejprve zdánlivě bezvýznamná a nezávadná, potom činnost postupně stále nezákonnější až do plnění požadavků agenturního charakteru, jejichž plněním se dostává rozpracovávaný případ do závislosti na VVZ.

Přímá nabídka

Druh bourání, při kterém se typu předkládá návrh nebo požadavek na spolupráci s VVZ.

Kompromitace

Druh bourání, při kterém se využívá hrozby zveřejnění poznatků o osobě nebo jiných příbuzných, které mohou rozpracovávanou osobu v očích veřejnosti, zaměstnavatele či v rodinném kruhu kompromitovat.

Kompromitující materiály

Různé materiály a údaje svědčící o trestné, nečestné, nemorální a jiné společensky zavrženíhodné činnosti zájmové osoby, jejichž zveřejnění by pro ni znamenalo závažnou újmu.

Závazek ke spolupráci

Písemně nebo jinak zadokumentované prohlášení agenturního prostředku o jeho dobrovolné agenturní spolupráci s VVZ.

Zpravodajský zájem

Snaha, úsilí nebo zájem VVZ o osobu, objekt nebo zdroj informací k zpravodajskému využití.

Práce cizíma rukama

Způsob agenturní práce, zejména v oblasti náborové činnosti, kdy orgán APz plnění většiny organizačních úkolů neprovádí sám, nýbrž využívá k tomu cílevědomě agenturní prostředky VVZ.

Práce pod cizí vlajkou

Druh agenturní spolupráce, kdy agenturní prostředek neví, že pracuje pro čs. VVZ a domnívá se, že se jedná o spolupráci pro jiný stát nebo určitou instituci v zájmovém státě. Při získání agenturního prostředku ke spolupráci nevystupuje pátrač jako příslušník vlastního státu.
http://www.raraskovzoznam.blogspot.sk/p/oblastech-agenturni-cinnosti-jine-pojmy.html
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Moisesfuesk Moisesfuesk | E-mail | Web | 16. dubna 2017 v 22:48 | Reagovat

buy generic cialis from uk

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>genericc cialis</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">cialis fast delivery</a>

    cialis preis billig

2 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 10:03 | Reagovat
3 cheap cheap | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 6:27 | Reagovat
4 Polkafuesk Polkafuesk | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 23:07 | Reagovat

i recommend cheepest cialis

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis buy</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">buy cialis</a>

    cialis compra generica uk

5 Alexeyfuesk Alexeyfuesk | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 11:02 | Reagovat

achat cialis au quebec

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">cialis cheap</a>

    cialis how much cost

6 Moisesfuesk Moisesfuesk | E-mail | Web | 10. května 2017 v 10:26 | Reagovat

short term loans up to 6 months

      http://fastloanstgz.com/ - payday day loans

    <a href="http://fastloanstgz.com/">instant loans</a>

    cash advance newark delaware

7 Valofuesk Valofuesk | E-mail | Web | 10. července 2017 v 19:22 | Reagovat

cash advance hemet

      http://bestsololoan.com/ - payday advance

    <a href="http://bestsololoan.com/">no faxing payday advance</a>

    arizona payday advance

8 Valyafuesk Valyafuesk | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 14:25 | Reagovat

dr cialis professional

      http://buycialisonlineji.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">cialis online</a>

    inexpensive cialis 2.5

9 Moisesfuesk Moisesfuesk | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:42 | Reagovat

order brand viagra online uk

      <a href=http://buycxviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">order viagra</a>

    receptfri viagra

10 Hectorkip Hectorkip | E-mail | 15. dubna 2018 v 0:21 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://go2cut.ru/ae5
*
*
*
*-

11 Antonioalmor Antonioalmor | E-mail | 6. května 2018 v 12:25 | Reagovat

*
*
Pictures, images and Video  3 -5  -7 -9 -12 _15 years P0rno
*
Download here: Link1: http://minurl.ru/64o7N
Download here: Link2: https://rocld.com/n8g76
*
*
*
*---

12 Tyurikovfuesk Tyurikovfuesk | E-mail | Web | 5. září 2018 v 13:53 | Reagovat

buying viagra in canada safely

<a href=http://viagrasofttabsrx.com/>generic viagra</a>
    <a href="http://viagrasofttabsrx.com/">viagra online</a>

can i take viagra if i have ms

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.