Zisti kto si a rob to úmyselne.

Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv

11. ledna 2018 v 17:58 | afinabul |  Z domova
Verejná ochrankyňa práv by mala odstúpiť z funkcie, byť odvolaná alebo odísť zo Slovenska, lebo Slovensko je voči dúhe chladné ako psí ňucháč.
Zo znenia zákona o verejnom ochrancovi práv § 11 (1):
"Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu."
Dotknuté osoby, ktorých práva Slovensko porušuje, sa zrejme neobracajú na "ombudsmanku" ale priamo emigrujú zo Slovenska.
Nanajvýš jej zrejme len oznámia, že odchádzajú.
Situácia je alarmujúca.
§ 12 (1) Verejný ochranca práv je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po skončení svojej funkcie. Povinnosti mlčanlivosti môže verejného ochrancu práv zbaviť predseda národnej rady, to neplatí, ak ide o osobné údaje.
Verejná ochrankyňa práv mala predtým, než oznámila, že:
"Dôvodom odchodu mladých zo Slovenska sú aj problémy komunity LGBTI" mala požiadať predsedu parlamentu o zbavenie mlčanlivosti. Svoje vyhlásenie mala podložiť štatistikou. Ak tak neurobila, šíri "poplašnú" správu.
§ 13 (1) Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy.
Mária Patakyová má spisovú agendu a v nej aj podnety vo veci.
Podklady k štatistike teda má o to skôr, že:
(3) Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a čoho sa podávateľ podnetu domáha.
§ 15 (1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti.

Prezident, ktorý prijal skupinu dotknutých osôb a zástupcov mimovládnych "neziskoviek", zastupujúcich Slovenskom, ktorí/é ho informovali "o porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii práv dúhy" by mal, popri vyhlásení spoločenskej diskusie o porušovaní základných ľudských práv dotknutých osôb a skupín, vyhlásiť verejnú spoločenskú diskusiu najmä o pôsobnosti, právach a kompetenciách verejného ochrancu práv. Pritom nemusí pohnúť ani prstom, úplne stačí, ak na stôl verejnosti (verejný stôl) položí zákon o verejnom ochrancovi práv.
Ak tak neurobil, a z agendy dúhy si urobil svoju osobnú politickú agendu, robím to za neho: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
V zákone je aj toto:
§ 23 (1) Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
V lehote do konca marca verejná ochrankyňa práv predloží národnej rade a verejnosti správu o svojej činnosti a poznatky o porušovaní základných ľudských práv dúhy orgánmi verejnej a štátnej správy na Slovensku a doloží ju štatistikou.
(2) Verejný ochranca práv zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 prostredníctvom internetu a dá k dispozícii na zverejnenie do periodickej tlače a prípadne aj prostredníctvom ostatných informačných prostriedkov.
Verejná ochrankyňa práv mala popri svojom verejnom vyhlásení a má aj túto možnosť:
§ 24 Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
Spoločnosť s alarmujúcim znepokojením očakáva mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o stave práv dúhy a vážnom úbytku občanov Slovenska.
S úvodom alebo dovetkom:
Schengen umožňuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
Občania EÚ a Slovenska môžu cestovať a odchádzať dočasne alebo na trvalo aj do druhých alebo tretích krajín mimo Schnengen. Za prácou, kultúrou, umením, turistikou, sexuálnou turistikou, tam, kde ich srdce a ešte čosi iné, ťahá…
Čl 1 odsek 2 Ústavy SR to tiež nie je:
"Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky."
Ktoré (a čo ešte)?
Verejná ochrankyňa práv by mala korektne uviesť ktoré z nich Slovensko nedoržiava…
K "ombudsmanke": Ide o jej výlučný osobný aktivizmus mimo zákonné poverenia zákonom o verejnom ochrancovi práv a podozrenie s porušovania Ústavy SR a spochybňovania demokratického štátneho zriadenia Slovenskej republiky.
V priamom rozpore s Čl.1 odsek 1 Ústavy SR:
"Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo."
Porušuje ho Slovenská republika ako celok, málo Slovensko chráni pred vonkajšími aj vnútornými tlakmi, jej inštitúcie, alebo je minimálne málo dôsledná a dôrazná vo veci
a/ "ombudsmanka" a jej aktivity
- vyvesenie dúhovej vlajky po dobu dúhového pride z okna svojej kancelárie;
- osobná účasť a verbálny aktivizmus "ombudsmanky" na dúhovom pochode;
b/ vláda, parlament a prezident ,
c/ ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny neústavnými aktivitami Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí v rámci neomarxistickej rodovej ideológie "progresívnej" novej ľavice a radikálneho feminizmu,
c/ ministerstvo spravodlivosti, v ktorého garancii pôsobí verejne netransparentný Výbor zástupcov dúhy pre ochranu a podporu práv "diskriminovaných " osôb a skupín LGBTI zvaných "dúha" alebo "komunita" a označovaných ľudsko-právne neexistujúcim pojmom "sexuálna menšina",
d/ ministerstvo zahraničných vecí (podpora dúhového pride na Slovensku a podpora dúhového pride v Madarsku: požiadal o ňu Viktor Orbán, alebo šlo len o osobné ambície kariéristu Miroslava Lajčáka, uchádzajúceho sa o post generála OSN?
Diagnóza (konštatovanie):
Slovensko porušuje Článok 1 vlastnej Ústavy SR odsek 1 v časti IDEOLÓGIA.
Ďalším problémom je otázka, či je dúha tvorená osobami a skupinami LGBTIQ (…) komunita a menšina.
V NY "prišli" už na viac ako 100 pohlaví a rodov a dožadovali sa osobitných sociálnych zariadení (wc, sprchy, šatne). Donald Trump im to "tam" (Obamov nápad) zarazil.
DÚHA NIE JE ANI KOMUNITA ANI MENŠINA
Pojmy komunita a menšina v prípade dúhy nemajú ľudsko-právne definičné zázemie.
1. Prinajmenej nie sú rovnorodé (homogénne).
2. Majú oddelené (osobitné) a delené sexuálne preferencie a sexuálnu orientáciu (včítane bisexuálov).
Inter a transsexualita sú osobitné poruchy (defekty) spadajúce do kompetencií medicíny, psychológie (psychiatrie) a na základe dobre informovaného súhlasu klientov (pacientov) môžu byť sčasti riešené invazívnymi medicínskymi zákrokmi s príslušenstvom…
(bez záruky).
3. Väčšina osôb dúhy sa od aktivizmu "neziskoviek" dištancujú a neprajú si, aby nimi boli zastupované.
4. Časť tejto "väčšiny" si uvedomuje aj, že sú "neziskovkami" zneužívané a použité ako Mackovi alebo Weisenbacherovi rukojemníci, na ktorých riaditelia a zamestnanci "neziskoviek" zakladajú svoje "zisky" z "dobročinných" dotácií "filantropa" Georga Sorosa a jeho nadácie Open society foundation a zo štátneho, nášho (!) rozpočtu, popri ňom…
Bez svojej "klientely" by mimovládkári a "neziskovkári" boli na pracákoch ako nezamestnaní… (aj s absolventmi rodových štúdií).
5. Dúhové pochody na Slovensku alebo v Prahe sú spravidla "saturované" buzerantmi zo západného a transatlantického zahraničia. Počty domácich sú aj pre úvahu o početnej "menšine" zanedbateľné.
Pomerné čísla by mala dodať verejná ochrankyňa práv.
6. Komunitou ani menšinou sa neoznačujú ani vozíčkári (heterogenita telesných a mentálnych postihnutí). Dúha je porovnateľná s rybármi (heterogenita kaprárov, pstruhárov, sumčiarov…).

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa viac venuje právam dúhy, než telesne a duševne postihnutým osobám, alebo rybárom a čistote vôd a stavu ich zarybnenosti, alebo a najmä (!) právam matiek, otcov a rodín a ich deťom, založených manželstvom muža a ženy.
Navyše je aj Akčný plán pre ochranu a podporu práv osôb a skupín LGBTI dúhy.
Verejný ochranca práv by sa mal verejne zdržať aktivít, ktoré nie sú v súlade so zákonom o verejnom ochrancovi práv.
V prípade činností verejnej ochrankyne práv ide výlučne o osobný a súkromný teplý aktivizmus Márie Pakyovej, ktorá prevzala dúhovú štafetu od svojej predchodkyne Jany Dubovcovej…
A všetky tieto spolky nad hlavou mávajú Istanbulským dohovorom (niektoré jeho prvky vychádzajú z odmietnutých Jogjakartských princípov).
Verejná ochrankyňa práv nie je spôsobilá na výkon tejto ústavnej funkcie, lebo: vedome alebo nevedome (ľudsko-právna negramotnosť alebo nedovzdelanosť pre výkon funkcie verejnej ochrankyne práv) šíri "poplašnú správu".
Je politickou nominantkou strany Most-Híd.
Spolu s radikálnym ľavicovým politickým establishmentom a "neziskovkami" sui generis (dúha) podkopáva a spochybňuje ústavnú autoritu štátu.
Právny stav vo veci "dúha" na Slovensku plne zodpovedá Listine základných práv a slobôd, Charte práv EÚ, Ústave SR a zákonu!
Akademickými titulmi obvešaná "ombudsmanka" je odborníčkou na obchodné právo. Mala by "hájiť" prezidentovo Kiskovo:
"Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!"
https://www.youtube.com/watch?v=WFmPPZlyybU
A to je lož!
A tu ide o veľké, úžasné, prachy!
Žiadam všetkých používateľov verejného obecného a mediálneho priestoru (print, web, televízia a rozhlas, najmä "verejnoprávna" RTVS!) ale aj pána Antona Ziolkovského (jeho osobná fb stránka), aby prestali používať výraz "sexuálna menšina". To je blud. Taká menšina neexistuje!
A aby sa aj na základe tohto neomarxistami a ich "novou progresívnou ľavicou" podhodeným výrazom nenechali vťahovať do ľudsko-právneho sporu, ktorý je vyvolaný umelo a neexistuje!
Spor je o definíciu manželstva. Slovensko má zvrchované a suvernénne a neodňateľné právo na svoju vlastnú definíciu, ktorá je len (!) vôľou ľudu.
A znie: "Manželstvo je zväzok muža a ženy."
Viete to? Kto nie, nech si prečíta Ústavu SR a zákon o rodine. Komu sa nepáči, má možnosť, o akej informovala "ombudsmanka".
Choďte do Amsterdamu, tam uzavrite manželstvo a zamestnajte sa v tamojšej Liekovej agentúre EMA.
DOHOVOR
o ľudských právach, Článok 12, manželstvo (definícia) a Právo uzavrieť manželstvo:
"Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva."
V čom Slovensko porušuje "aj" Článok 12 Dohovoru? V rozpore s akými a ktorými zákonmi SR?
Článok 12 jasne zmieňuje "muži a ženy". Nezmieňuje: "muži a muži a ženy a ženy".
Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Bodka.
Žiadatelia manželstiev párov rovnakého pohlavia sú voluntaristi (veriaci): Článok 12 "čítajú" ako "muži a muži" a "ženy a ženy".
Je mi úplne jedno, v ktorých štátoch boli priznané manželstvá párov rovnakého pohlavia…

Do hláv nám tlačia trendizmus a aktivizmus. Tento neduh preberajú už aj európske súdy: Prišiel k nám ako infekčný mém z USA (najmä v oblasti práv dúhy).
Aktivistické rozhodnutia súdov v opore o nič.

Spor je aj o definíciu pojmu normalita. Normalita rovná sa hetero norma. Ostatok je úchylka, odchýlka od normy. Deviácia. Alebo choroba. Alebo zvláštny prípad hodný medicínskej intervencie.

Kresťanská viera a učenie odmieta teórie, že Boh je muž aj žena. Trvá na tom, že Boh stvoril človeka a ako muža a ženu ich stvoril.
Boh nestvoril homosexuálov ani lesby, tento stav a deviácie si prví ľudia po Adamovi a Eve spôsobili sami, spôsobom života. Ostal zápis v genetike ľudského genotypu (trest). Trpia.
Ale "tiež teológ", pôvodne psychiater Michal Patarák "hviezdi" na blogu Denníka N a píše bludy (zrejme čítal alebo videl inak úžasný film Chatrč):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Svetská veda, genetika, pozná genetické poruchy a odchýlky od vývoja genetického programu v prenatálnom štádiu vývoja ľudského plodu v tele tehotnej ženy (zvrat v časti sexuálna orientácia). Pre budúcnosť (úžasný rozmach genetiky) riešiteľné (včasná diagnostika a opravné mechanizmy a nástroje).

Prostredníkova Teológia rodu (Theology of Gender) je vytrhnutím pojmu pohlavia a rodu z kontextu prírody, biológie, Písma a kresťanskej antropológie: http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Ondrej Prostredník sa dostal mimo parketu kresťanskej viery a učenia, je evanjelický a všeobecne kresťanský heretik, a ako pedagóg TFUK Bratislava a "vedec" v odbore teológia, je riešený svojimi nadriadenými ECAV.
Ondrej Prostredník je použitý užitočný idiot Ing. Pietruchovou, vymetá dúhové pride a spolu s Pietruchovou mávajú nad hlavami dúhovými vlajkami a Istanbulským dohovorom a prednáša svoju "teológiu rodu" ("Theology of Gender").
https://blog.hlavnespravy.sk/2521/prostrednikova-teologia-rodu-a-biblicka-pravda/

Rovnako negramotný je Martin Poliačik, ktorý, liberánejší, než "konzervatívna liberál" už "kope" za Progresívne Slovensko, v odpovedi na príspevok Antona Ziolkovského (fb):
"V krajinách, ktoré majú legálne sobáše aj pre páry rovnakého pohlavia, žije násobne viac kresťanov, ako na Slovensku, pán Ziolkovský." (KBS). To je Lož.
Moja odpoveď: To ale nie sú kresťania, iba osoby, ktoré sa za kresťanov len vydávajú. Opustili parketu kresťanského učenia, ktoré vlastne nepoznali predtým ani potom. Sú preto falošní kresťania, ktorí sa ako kresťania len navonok prezentujú. Praví kresťania, oddeľte sa od nich… (káže tak Písmo!)
Či homosexualita a ostatné deviácie sú-nie sú chorobou, bolo vyriešené APA v 90-tych rokoch násilím pod tlakom LGBTI loby (hlasovanie!) a o 10 rokov bola homosexualita vyškrtnutá nielen zo zoznamu psychiatrických, ale aj zoznamu diagnóz WHO tiež pod tlakom homolobby s poukazom na APA. Práve si "riešia" status intersexuality (transsexuality).
Už len čakám, kedy prídu za mnou a odhlasujú si, že nie som hetero ale homosexuál…
Iba taká blbosť (otázka): Môže korektná a exaktná a dôveryhodná veda rozhodovať o svojom výsledku hlasovaním?
O Eisteinovom vzorci sa hlasovalo?
Pekne pozdravujem
Juraj Režo alias notorickyobcan
https://blog.hlavnespravy.sk/2697/duhovy-aktivizmus-verejnej-ochrankyne-prav/
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Fgtrdfre#cdsdws Fgtrdfre#cdsdws | E-mail | 2. února 2018 v 1:55 | Reagovat

@
@
**Pictures, images and Video**

**Girls boys 12-18 years**

**** Download here: Link: https://lc.cx/M3m9

**** Download here: Link: https://301.li/8xz6b

w
w
w--

2 Jamiejjsug Jamiejjsug | E-mail | 31. ledna 2019 v 1:03 | Reagovat

_
_
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/mpp45
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-
~
~
Teens the years of a person's age from 7 to 19.
Young Sex Movies -- XXX Teen Videos
~>
Teen Girls Boys 7_10_12_15_18_20
-
Download here: Site;1: http://gg.gg/mpp45
-
-
Download here: Site;2: http://rocld.com/n8txs
-
-
-
-
-
-
-

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.