Zisti kto si a rob to úmyselne.

Ideológia gender a neomarxizmus

10. dubna 2018 v 6:35 | afinabul |  Ponerológia
Požiadavka Druhého vatikánskeho koncilu uvedená v dokumente Gaudium et Spes v bode 29 "prekonať každú diskrimináciu spoločenského či sexuálneho druhu" sa v cirkevných spoločenstvách niekedy odôvodňuje citátom z Listu Galaťanom 3,28 a keďže tam ide o rovnosť, genderisti to zneužili a dávajú to teraz do súvisu s ideológiou gender a na jej propagáciu prostredníctvom letákov, ktoré rozdávajú ľuďom


"Konečne v zmysle genderu a moderné! Veď aj v genderi ide o rovnosť a antidiskrimináciu - či nie?" V Nemecku sa už šíria takéto úvahy a aktivity pomocou "náučných" letákov. Konzervatívni veriaci preto vyzývajú, aby si ľudia čítali List Galaťanov celý a predišli tak manipulácii.

List Galaťanom ako biblické odôvodnenie genderizmu

V Liste Galaťanom 3,15-28 nejde o spoločenskú, či sexuálnu diskrimináciu, ale o oslobodenie pokrstených pohanov zo židovského zákona (obriezka, stravovacie predpisy atď.) Spor, ktorý sv. Pavol apoštol musel viesť so všetkou tvrdosťou s kresťanmi zo židovstva.

Úplne falošné interpretácie vznikajú vždy tým, že sa nejaký verš vytrhne zo súvislosti a potom sa svojvoľne vykladá. Aj popis pojmov gender, gender mainstreaming, sex sa v šírených letákoch na základe uvedených príkladov prejavuje ako naivné zľahčovanie, keď ideológia genderu vystupuje proti spoločenskej a sexuálnej diskriminácii, sledujú sa však úplne iné ciele.

Ideológia gender a neomarxizmus

Pre genderizmus, ako neskoré dieťa neomarxizmu (pozri Horkheimer, Adorno, Marcuse) je antidiskriminácia sexuálne odlišných ľudí a žien iba predsunutým argumentom s funkciou zatemňovania skutočnosti. Tak ako pri všetkých ľavicovo-extrémistických aktivitách ide o radikálne, spoločenské usmerňovanie - ide tu o politiku, nie o vedu! Na dosiahnutie toho sa musia tradičné štruktúry, ktoré upravujú spoločenský a politický život, vyradiť - rozbiť. To je aj cieľ a spôsob postupu ideológie gender. Po tom, čo to neklapalo so znárodnením výrobných prostriedkov (v starom komunizme), s neomarxizmom, ani so sexuálnymi komúnami, nastúpilo sa na skrytý tajný marš skrze inštitúcie s priateľsky znejúcimi heslami pre ľudí. Teraz sa cez ministerstvá a zdravotnícke organizácie dostala táto ideológia už aj do škôl, materských škôlok a do Cirkvi! Pápež František nazýva tento postup "zákernosťou"!

Zahmlievanie

Keďže marxizmus už dnes nie je schopný dosiahnuť väčšinu, maskuje sa ideológia gender ako veda a zdesene vrieska, keď ju dávajú do súvisu s marxizmom. Platí tu úsudok slovinského filozofa Slavoja Žižeka: "Jednou z ideálnych podmienok pre ideológiu je predpoklad, že nijaká ideológia neexistuje."

Človeka to pokúša pripomenúť si malého škriatka, zloducha Martinka Klingáča, ako pomocníčka. Dnes sa tento pomocníček pre rodičov a učiteľov, ktorí deti nechcú sami poučiť, nazýva "Neo-marxi". Tancuje okolo štósu textov sexuálnej výchovy a kričí: "Ach, ako dobre, že nikto nevie, že sa volám Neo-marxi a v škole a materskej škole si pochytám deti dôverčivých matiek." A to pod zámienkou boja proti pornografii, pedofílii a predčasnému tehotenstvu! Preto 9-ročné dievčatká učia naťahovať kondómy cez imitácie penisu. Veď nikdy nie je príliš skoro začať (vytvárať celoživotnú traumu)!

Vyznanie viery pseudonáboženstva

Láska je pre materialistický neomarxizmus lžou. Sex sa chápe čisto materialisticky iba ako uvoľnenie pudu na maximalizáciu rozkoše a tým sa stáva - bez nejakého zväzku - vzájomným sebauspokojovaním na druhom. Sexualita vo zväzku preto vraj len stabilizuje nadvládu a utláčanie! Pod týmto sa rúcajú nielen pevné partnerské vzťahy - najmä manželstvo - ale aj heterosexuálna rodina ako taká, ktorá ako otec a matka odovzdáva túto nerovnosť ďalej deťom. Na odstránenie v sexuálnej orientácii zakotvenej nerovnosti rozbíjajú sexualitu na organické zložky "sex" a na sociálne zložky "gender". Sociálne pohlavie spoločnosť vraj natíska ako nanútenie dvoch rolí ľuďom. Tieto štruktúry sa musia zničiť - dekonštruovať"!

TAKTIKA

Znehodnotenie tradičnej rodiny až po jej zrušenie

Sexualita orientovaná na plodenie a zväzky - základ rodiny - sa znehodnocuje. Pred definitívnym zrušením heterosexuálnej rodiny voľnými partnerstvami alebo dúhovými rodinami ako ďalekým cieľom treba urobiť ešte veľa krokov.

Jazyk citlivý voči rodovej rovnosti

Keďže aj jazykom - slovami - sa priraďuje pohlavie a tým sa upevňuje nerovnosť, máme sa podľa možnosti v každom výraze vyhýbať určeniu pohlavia a tým spôsobiť babylonské zmätenie jazyka a jeho spotvorenie.

"Manželstvo pre všetkých", ľudské právo na sex

Preto je tu aj vehementná požiadavka "manželstva pre všetkých". O to sa usilujú ako o rovnoprávny zväzok zvlášť homosexuálov. Ešte lepšie ako homosexuálne vzťahy je však nenadväzovať nijaké vzťahy. Najskôr sa to dosiahne "voľným sexom" (čo je ľudské právo ideológie gender!) s meniacimi sa partnermi a rovnocennosťou scestných sexuálnych praktík ako orálny a análny pohlavný styk.
Zrušenie pohlavnej identity

K dobre pociťovanému sexu treba aj dobre pociťované pohlavie: Keďže sociálne pohlavie určuje iba spoločnosť, možno sa z toho aj oslobodiť a zvoliť si inú identitu. Muži sa môžu cítiť dobre aj ako ženy a naopak. Popri tom existuje nespočetne veľa voliteľných pohlavných identít. Tu genderizmus prekonáva neo-marxizmus, ktorý ešte očakával spásu sveta skrze heterosexuálny orgazmus s mnohými partnermi.

Zvrátená sexuálna výchova

Deti majú mamu alebo ocka ako vzor a chcú raz byť nimi aj oni sami. To sa musí z nich vypudiť. Na to slúžia pre 6-12-ročných a pre materské škôlky schválené učebné texty "Celkom pekne intímne": Matka sa prezentuje ako luhárka. Sexualita sa desakralizuje (banalizuje) používaním ordinárnych slov, zrovnoprávnenie orálneho, análneho, vaginálneho sexu a orgazmus sa opisuje pocitom ako pri vyprázdňovaní stolice. Nielen už Sigmund Freud aj dnešní renomovaní psychiatri a psychológovia upozorňujú na masívne psychické problémy spojené s ranou sexualizáciou detí. Okrem iných to uvádza aj "Nemecká medicínska dokumentácia" ako hroziace nebezpečenstvo porúch v nadväzovaní vzťahov. Všetky nemecké a rakúske podklady ako "Inštitút pre sexuálnu pedagogiku v Dortmunde, či "Spolková centrála pre zdravotnú osvetu" sledujú ideológiu genderového sexu! Oni trénujú aj rakúskych obchodníkov v sex-shopoch.

Antidiskriminácia

Antidiskriminácia a sociálna pomoc, ako to požaduje ideológia gender aj na plagátikoch, sú predsa už dôkladne naplnené príkazom lásky k blížnemu, čo je zásadnou úlohou kresťanov. "Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ´Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!´" (Gal 5, 14). Je to pre kresťanskú prax zásadné prikázanie od Knihy Levitikus 19,18, ktoré sa stále opakuje: Mt 19,19, Mt 22,39, Mk, 12,31 a 33. Kto je náš blížny, to nám Ježiš ukazuje v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi a rovnako aj slovami "Veru, hovorím vám: "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili" (Mt 25,40). Tým patrí každý druh potrebnej pomoci k samozrejmostiam nezávislým na pohlaví či veku. Aj pri prehreškoch sa ponúka bratská pomoc - "Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon (Gal 6,2).

Sexuálna výchova - áno - ale primeraná veku

Boh stvoril aj muža aj ženu na svoju podobu (Gen 1, 26) ako rovnoprávnych v ich doplňujúcej sa rozdielnosti. Prikázanie milovať rodičov a blížnych (Mt 19, 19) úplne prekonáva každý genderizmus. Ak katolíci ignorujú "Amoris Laetitia" (najmä odseky 285 a 286), mali by sa - ako aj iní kresťania - aspoň orientovať Svätým písmom a nepotrebujú sa nechať zvádzať pekne znejúcimi frázami ideológie gender. A sexuálna výchova primeraná veku má viesť k láske a vzájomnému darovaniu sa. O to usiluje aj "Teológia tela".

Rakúska biskupská konferencia uverejnila pod titulkom "Aufgeklärt" pomôcku na takúto sexuálnu výchovu.

Ježišov úsudok o falošných prorokoch

Sexuálna výchova orientujúca sa egoistickým ziskom rozkoše je iste cestou, ktorá deti odvádza preč od Ježiša a platia tu Ježišove slová: "Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny"( Mt 18,6, aj Lk 17,2 a Mk 9,42). Platí toto len pre tých, ktorí aktívne bojujú proti tvrdošijnému ideálu rodiny "otec-matka-dieťa" a preto našim deťom lákavo predkladajú rovnocennosť scestných sexuálnych praktík, striedajúcich sa partnerstiev, či pohlavných identít, alebo aj pre "toto všetko trpiacich nečinných" zodpovedných? A slovo pápeža tu už neplatí? " Vatikán plánuje dokumenty k tejto téme rozoslať na všetky diecézy. Je potrebné konať rýchlo, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu genderového "pseudonáboženstva" do cirkevných zariadení!

Riešenie

Ministerstvo školstva musí bujné výrastky ideologickej "pedagogiky rôznosti" nahradiť sexuálnou výchovou zameranou na budovanie trvalých vzťahov lásky, s ktorou môžu všetci súhlasiť. Predpokladmi toho sú nasledovné body na základe rôznych vývojových stupňov detí so zapojením psychiatrov:

• zvolať komisiu reprezentujúcu obyvateľstvo

• vypracovať aprobované učebné plány pre jednotlivé predmety s jasne definovanými učebnými cieľmi a obsahom, ktoré okrem organických informácií poskytnú aj upozornenie na nebezpečenstvá pornografie, pedofílie a scestných sexuálnych techník a najmä sa budú usilovať o budovanie trvalých vzťahov

• pripraviť príslušné učebné materiály

• pripustiť do školy cudzích iba ak dodržia vyššie uvedené body a budú jednotné smernice pre všetkých vyučujúcich

• zákaz iniciatívam nedospelej mládeže vysielať na výuku svojich "inštruktorov" (nebezpečie zneužívania na vyučovaní)

autorom textu je Dr. Gerhard Lueghammer (Viedeň) promoval na katedre pre filozofiu politiky a kritiku ideológie
https://www.hlavnespravy.sk/ideologia-gender-podkopava-uz-aj-cirkev/1366674
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Martin Rubáš Martin Rubáš | 11. dubna 2018 v 8:50 | Reagovat

Tlak neomarxistů se stupňuje na všech frontách. Inkluze ce škosltví, tlak na masovou migraci, tlak korporací jako facebook a google na cenzuru, vnucování multikulti a lgbt supermarkety... Musíme se bránit, jinak je snámi konec.
http://www.epshark.cz/clanek/232/tlak-progesivisticke-levice-graduje

2 Trochu z cesty Trochu z cesty | 5. července 2018 v 14:44 | Reagovat

Pokiaľ viem, tak Marx sa takýmito sprostosťami nezaoberá. Homosexualitu spomína len v súvislosti s analýzou antického výrobného spôsobom a hlavne homosexualite prejavujúcej sa najmä u armády. Lenin dekriminalizoval rozvod, umelé a  prerušenie tehotenstva a homosexualitu. Stalin opäť kriminalizval homosexualitu. Neomarxizmus a gender je výmysel ideólógov slniečkárskej partie a nie marxistov.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.