Zisti kto si a rob to úmyselne.

Vládna koalícia, parlament a reparát voči „neziskovkám“

20. dubna 2018 v 16:18 | afinabul |  Z domova
Vodou na mlyn časti nikým nevolených mimovládnych "neziskoviek" (MNO) preberajúcich moc v štáte bola vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vplyv časti mimovládneho sektora, majúceho politické ambície, je dnes chránený zahraničím. Legitímna slovenská vláda je pod ich tlakom a prostredníctvom MNO riadenej verejnosti aj na tomto poli stráca svojprávnosť, dôveryhodnosť a občiansku dôveru.
Toto si vláda ľahostajne a nezodpovedne zavinila sama, lebo vo veci MNO nekonala a nekoná tým, že niektorým mimovládkam, napojeným na zahraničie a mediálny najmä liberálny "slovenský" mainstream, umožnila a umožňuje politizáciu ich programov a činnosti a napĺňanie osobných politických ambícií zamestnancov MNO, ktoré sa dnes správajú ako politické subjekty, pričom ako opozičné politické strany sa správajú aj denníky SME a N, a keďže voči nim nevyvodila prostredníctvom svojho ministerstva vnútra žiadne konzekvencie, teda, sama vláda nekonala a nekoná v súlade so zákonom, čím sa niektoré MNO stali neriadenou a nekontrolovanou liahňou politikov a samotných politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o politickú moc v tomto už takmer nesvojprávnom štáte.
Na tomto pozadí sa sformovali aj dnes nové opozičné politické subjekty, trebárs priamo Beblavého SPOLU alebo "zozbieranci" s SaS (najmä renegát SaS M. Poliačik) a týchto mimovládok v strane Progresívne Slovensko (nová, neomarxistická liberálna a progresívna ľavica) a čakajú na predčasné alebo riadne parlamentné voľby, aby nám písali a schvaľovali "ich a naše" zákony. S týmito mimovládkami má problém MPSVaR (Odbor rodových rovností) a ministerstvo spravodlivosti (agenda rodovej ideológie a "dúhy" v garancii už bývalej ministerky Žitňanskej).
S vnášaním rodovej a multikulti neo liberálnej ideológie do vzdelávania a výchovy detí a mládeže má aj ministerstvo školstva, kam sa aj mimo súhlas ministerstva infiltrujú mimovládni aktivisti, školiaci deti a mládež po dobu riadneho školského vyučovania mimo rámec štátnych programov vzdelávania…

Ministerstvo vnútra (Kaliňák) zanedbalo kontrolu činnosti MNO a časť z nich sa dostala mimo citovanú dikciu § 2 odsek 1 a 2 (písmená a - i) Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby:
(1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-213
Zákon teda definuje neziskovú organizáciu ako právnickú osobu, poskytujúcu všeobecne prospešné služby v súlade s najlepším verejným záujmom, ústavou, zákonmi a národno-štátnym záujmom štátu, ktorá doplnkovo napomáha štátu napĺňať potreby a záujmy tých osôb a skupín, ktoré štát inak nevie dostatočne uspokojovať saturovať, a tieto osoby a skupiny si vedia vo svojich veciach pomôcť samé s prispením štátu (vládne príspevky v súlade so zákonom o MNO a asignačná daň) v súlade s citovaným zákonom.
Zákon ale nepozná MNO, ktoré vykazujú politickú činnosť a aktivity, majúce zároveň politické ambície, prekračujúce hranice štátu (financovanie, feedback), presadzujúce a získavajúce v oblasti styku s verejnosťou, vládou a jej orgánmi záujem pre zahraničný subjekt, ktorý tieto MNO zastupujú a ktorého úlohy, zadania a požiadavky plnia.
Nejde len o občianske združenia ale aj o politické think-tanky.
Prekvapilo ma, že Miroslav Číž prijal pozvanie do ďalšej z nevyvážených relácií Večera s Havranom, ktorá vykazovala znaky tej, kde si ako traja proti jednému dali Šimečka s Dobšinským a Havranom na večeru Borisa Koróniho:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/118896#9
https://www.hlavnespravy.sk/chmelar-veceri-havranom-ned-e-vladnych-nevladnych-organizaciach-i-pavlovi-demesovi/1378224
Rada pre vysielanie a retransmisiu ani rada RTVS nekonali, nekonal a nekoná ani súčasný generálny riaditeľ RTVS.
Tieto mimovládky sa infiltrovali do RTVS a v súčasnosti v nej prebieha vnútorná "revolúcia". Práve aj pre nečinnosť slovenskej vlády a parlamentu…

Slovenská vláda dnes stojí pred vlastnou nesplnenou úlohou, a má to dnes o to ťažšie, že po dvojnásobnej vražde je "podchytená" pod medzinárodným dohľadom a sledovaná zahraničím…
Stojí pred zadaním a otázkou - či je schopná riešiť si svoje vlastné národno-štátne veci a záujmy sama, bez zahraničného dohľadu, vlastne, zahraničného protektorátu?

Vládna koalícia dostala od "extrémistov" ĽSNS druhú šancu. Je ňou po druhý raz predložený návrh novely zákona o MNO z dielne poslancov politickej strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (Marian Kotleba, Milan Uhrík, Rastislav Schlosár, Martin Beluský a Ján Kecskés).
Dňa 7. marca 2018 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má číslo tlače 900 a je zverejnený na stránke NR SR.
Návrh zákona už bol predložený už 23. 09. 2016. Prijatý v prvom čítaní však nebol z dôvodu nedostatočného počtu hlasov poslancov potrebných k jeho prijatiu.
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-navrh-zakona-fara-opat-navrhnuty-na-prijatie-v-nr-sr/1365758
Návrh novely zákona sa opiera sa o americký zákon FARA (Foreign Agents Registration Act) platný od roku 1938. Zákon umožňuje americkej verejnosti a zákonodarcom identifikovať osoby, ktorých cieľom je ovplyvňovať americkú verejnú mienku, politiku a zákony. Bol odozvou na veľké množstvo zástupcov nemeckej nacistickej propagandy pred 2. svetovou vojnou v USA. Zákon platí aj pre politické strany, pôsobiace na území USA, majúce materskú stranu v cudzej krajine.
Zákon vyžaduje, aby agenti zastupujúci záujmy cudzích mocností v "politickej alebo kvázi-politickej oblasti" zverejnili svoj vzťah s cudzou vládou a informácie o súvisiacich činnostiach a financiách. Zákon USA vyžaduje pravidelné zverejňovanie všetkých činností a financií zo strany ľudí a organizácií, ktoré sú pod kontrolou cudzích vlád, organizácií alebo osôb mimo Spojených štátov amerických. Zákon FARA však pozná viaceré výnimky pre organizácie venujúce sa "náboženským, charitatívnym, akademickým, vedeckým alebo umeleckým činnostiam. Sú USA totalitný štát? To hádam nie!
Ak neziskové organizácie tvrdia, že predložený zákon je zásterkou pre obmedzovanie ich práva na slobodu prejavu, klamú, lebo zákon prinesie len ich verejnú transparentnosť, pričom sloboda prejavu ním nebude dotknutá.
Vzhľadom na situáciu na Ukrajine, historickú skúsenosť otvoreného a potvrdeného politického pôsobenia mnohých mimovládnych organizácií v 90. rokoch na Slovensku a stále aktuálneho ovplyvňovania v prospech stále užšej integrácie, migrácie z tretieho sveta a ideológie multikulturalizmu je žiaduce, aby z dôvodu transparentnosti a ochrany národno-štátnych záujmov podobnú legislatívnu normu prijala aj Národná rada Slovenskej republiky.
Štatút a postavenie mimovládnych organizácií vylučuje ich politickú činnosť. Podľa § 5 zákona 83/1990 nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, ani ich riadiť:
"Združenia nesmú vykonávať funkciu štátnych orgánov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Nesmú riadiť štátne orgány a ukladať povinnosti občanom, ktorí nie sú ich členmi."
Takéto mimovládne skupiny sú zahraničím používané na presadzovanie svojich vlastných politických a geopolitických záujmov.
Ide o MNO, presadzujúce rodovú ideológiu a ideológiu multikulturalizmu, čo je flagrantne v rozpore s preambulou a Čl. 1 odsek 1 Ústavy SR o ideológii a náboženstve.
Slovensko je slobodný a demokratický štát, ktorý si ctí ľudské práva. Slovensko nemá v preambule ústavy a v Ústave liberalizmus ako nosnú štátnu ideológiu. Liberalizmus je infiltrovaný a vnášaný do vedomia občianskej spoločnosti a štátnych politík západným zahraničím, a je v priamom rozpore s preambulou ústavy, jadrom ústavy a národnoštátnymi záujmami Slovenska.
Ide o ideológiu falošných ľúbivých a zmyslovo príjemných slobôd, vedúcich k zničeniu európskej civilizácie a kultúry, likvidáciou národnej a osobnej identity ľudí, k zničeniu pojmu národ a rodina, čo vo fáze post demokracie prinesie novú diktatúru a tretiu totalitu. A to sú zadania a úlohy takzvaného tretieho mimovládneho "neziskového sektora" financovaného "filantropickým" zahraničím…

Za odmietnutie návrhu zákona na jeseň 2016 hlasovali prevažne poslanci liberálneho razenia v priamom alebo nepriamom spojení a napojení na mimovládky, ktorých sa zákon týka.
Ak vláda, vládna koalícia a parlament náležitým spôsobom znova predložený zákon "nespracujú" ako svoj "reparát" a neprijmú, tak "ulica", manipulovaná mimovládkami, voči ktorým druhý návrh zákon smeruje, by mala byť vymenená ústavu chrániacim "diktátom tej ulice" ktorá má má legitímne ústavné právo a povinnosť danú ústavou, na obhajobu a ochranu vlastných a oprávnených ľudských práv a slobôd, vnútorných a vonkajších národnoštátnych záujmov Slovenska v zmysle preambuly Ústavy a Článku 1 odsek 1 tej istej Ústavy SR, a v krajných prípadoch, ktoré nastanú, ak parlament neprijme navrhovaný zákon, aj v opore o dikciu Čl. 32 Ústavy SR:
"Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené."
Pekne pozdravujem.
Autor článku: Juraj Režo alias notorickyobcan

Doplnkové odkazy a odkazy na zdroje
Tu nájdete texty návrhu novely zákona a dôvodovú správu:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6732
Miroslava Číža si dávajú na večeru Michal Havran, Pavol Demeš a Juraj Rizman:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13042/154166
Dotknuté zákony:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-213
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-83
Iné názory:
https://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/466326-zbabelci-a-sorosove-zoznamy/
https://www.hlavnespravy.sk/chmelar-veceri-havranom-ned-e-vladnych-nevladnych-organizaciach-i-pavlovi-demesovi/1378224
Americký zákon FARA - o registrácii zahraničnej kancelárie (agenta) a jeho iné prijaté varianty:
http://www.institut-inp.sk/271/zakony-na-kontrolu-cinnosti-mimovladnych-organizacii/
Maďarsko si ide svojou cestou, bez zahraničnej "pomoci":
https://www.etrend.sk/ekonomika/sorosova-nadacia-podlahla-z-madarska-odchadza.html

https://blog.hlavnespravy.sk/4669/vladna-koalicia-parlament-a-reparat-voci-neziskovkam/
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 fost fost | E-mail | 20. dubna 2018 v 21:00 | Reagovat

uplne je z toho na grc, ako to cela vlada kompletne a naschval posr*la.

2 ses ses | 23. dubna 2018 v 5:56 | Reagovat

... a zacalo to tak pekne - no šak ...

3 s1 s1 | 23. dubna 2018 v 8:46 | Reagovat

Kotlebovci slovenskú verziu zákona FARA napísali na prt

nadhlad.com/comment/28744#comment-28744

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.